Guýulary burawlamak we özleşdirmek üçin amatly köpürjikli erginleri işläp düzmek
TÖ 12.00.1631
Tehniki ylymlary
10.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Ylmybarlag tebigy gaz instituty, Geldyýewa Ç.
Beki   Seýtäkowyň döredijilik aýratynlyklary
TÖ 02.00.1630
Filologiýa ylymlary
06.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Magtymguly adyndaky Dil edebiýat we milli golýazmalar instituty, Amannepesow  N.
Türkmen we pars dillerinde düşümler
TB 02.00.1629
Filologiýa ylymlary
20.05.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
D. Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri instituty, Şyhmämmedow Ç.
Türkmenleriň etnik däpleri we adat kadalary
TB 01.00.1628
Taryh ylymlary
03.05.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Taryh we  aarheologiýa instituty, Ýagşymyradow  G.
Türkmenistanyň halkara guramalary bilen ynsanperwer hyzmatdaşlygynyň dünýä tejribesine taryhy goşandy (1991 nji ýyllar aralygynda)
TÖ 21.00.1627
Syýasy ylymlar
11.04.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary instituty, Aýdogdyýew E.М.
Türkmen kompozitorlarynyň döredijiliginde çagalar üçin saz eserleri (görnüşleri we wezipeleri)
TÖ 18.00.1626
Sungaty öwreniş ylymlary
18.03.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen milli konserwatoriýasy, Açylow A.
Türkmenistanyň bilim ulgamynyň ösüşinde milli hukuk ýörelgeleriň we halkara hukuk kadalarynyň utgaşdyrylyşy
TÖ 04.00.1625
Ýuridiki ylymlary
18/03/2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Magtymguly adyndaky Türkmen döwlet uniwersiteti, Orazdurdyýewa  B.
Palaw kädisiniň bkarotinleriniň ýetginjeklerde sitikinleriň sekresiýasyna täsiri
TÖ 16.00.1624
Medisina ylymlary
03.04.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Taganowa G.
« 220 221 222 223