Matematika dersleri okadylanda talyplara ykdysady  terbiýe bermegiň usulyýeti (ykdysadyýet  ugruna degişli hünärler üçin)
TÖ 14.00.1641
Pedagogika ylymlary
05.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Seýitnazar Seýdi adyndaky Türkmen döwlet mugallymçylyk instituty, Hydyrowa  A.
Türkmenistanda ykdysadyýetiň diwersifikasiýalaşdyrylýan şertlerinde döwlethususy hyzmatdaşlygy özdürmek
TB 05.00.1640
Ykdysadyýet
04.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Wasowa G.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýet şertlerinde iş üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmek
TB 05.00.1639
Ykdysadyýet
04.07.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş instituty, Mämedowa  M.
Türkmenleriň ýaşaýyşdurmuşy we harby taryhy (XX asyryň 2030 –njy ýyllary)
TÖ 01.00.1638
Taryh ylymlary
28.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk instituty, Altyýew  M.
Sanly ykdysadyýetde eýeçilik hukugyny amala aşyrmagyň innowasion hukuk serişdeleri (kärende şertnamasynyň esasynda)
TB 04.00.1637
Ýuridiki ylymlary
27.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň döwlet hukuk we demokratiýa instituty, Babanazarowa  M.
Kärhanalaryň zähmet gatnaşyklary we hukuk işini gurnamagyň ösüş ugurlary
TÖ 04.00.1636
Ýuridiki ylymlary
27.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň döwlet huku we demokratiýa instituty, Borjakowa M.
Türkmenistanda energiýa üpjünçiliginiň hukuk kadalarynyň  we şertnamalarynyň gatnaşyklaryň kämilleşdirilişi
TÖ 04.00.1635
Ýuridiki ylymlary
27.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň döwlet hukuk  we demokratiýa instituty, Kürräýew  M.
Ýerli senagatyň  galyndylarynyň   esasynda kükürtli we azotly organiki birleşmeleriň alnyşy
TB 09.00.1634
Himiýa ylymlary
21.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Himiýa instituty, Allamuradowa G.
Gaz turbinaly desganyň kömekçi kompressorynyň netijeligini ýokarlandyrmak
TB 12.00.1633
Tehniki ylymlary
21.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmen döwlet binagärlik instituty, Meredowa M.
Ilkinji açykl burçly glaukomanyň kesgitlemesiniň we bejergisiniň klinikiimmunologik aýratynlyklary
TÖ 16.00.1632
Medisina ylymlary
18.06.2019
Kandidatlyk dessertasiýa
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti, Annanepesow G.
« 219 220 221 222 223 »