Galkynyş gaz käniniň öz boluşly aýratynlyklaryna laýyk gelýän ulanyş ykdysady taýdan amatly guýularyň gurluş konstruksiýalaryny işläp düzmek (şert 863)
TŞ 12.00.2182
Tehniki ylymlary
26.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Türkmenistanyň Lebap welaýatynyň çäklerindäki ýerasty süýji suwlarynyň ýataklary boýunça maglumatnamany düzmek çap etmeklige taýýarlamak we çap etmek hemde Gidrogeologiýa we inžener geologiýa pudagynda ulanylýan gönükdirijileriň we görkezmeleriň taslamalaryny işläp taýýarlamak (şert 871)
TŞ 11.00.2181
Geologiýamineralogiýa ylymlary
25.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Himiki reagentleriň görnüşlerini barlamak we olary «Türkmengaz» DKnyň meýdançalarynda guýular burawlananda ulanypboljak mümçiligi barad netijenamalary bermek (Şert 859)
TŞ 09.00.2180
Himiýa ylymlary
25.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Döwletabadgazçykaryş» müdirliginiň Döwletabat3 ýatagynyň 2nji baş desgasyndaky kondensat durnuklandyryjy ulgama tehnologiki reglamenti täzeden düzmek (şert 880)
TŞ 12.00.2179
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Naýybyň suwuklandyrylan gazy öndurýän desgasynyň 3nji tehnologiki hatarynyň iş tilsimat düzgünlerini taýýarlap bermek (şert 878)
TŞ 12.00.2178
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Bagajanyň Kükürtli gazy amin bilen arassalaýan we suwuklandyrylan gazy öndürýän desgasynyň 2nji tehnologik hatarynyň iş tilsimat düzgünlerini taýýarlap bermek (şert 879)
TŞ 12.00.2177
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
"Türkmengaz» DKniň gaz känleri boýunça gazyň kondensatyň we beýleki gazyň düzümindäki peýdaly maddalaryň gorlarynyň balansynyň üýtgeýşi baradaky ýyllyk hasabatyny (6GR görnüşde) düzmek (şert 850)
TŞ 09.00.2176
Himiýa ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
Merkezi Garagum gazkonden satly känler toplumynda burawlanan gözlegbarlag we ulanyş guýylarynda geçirilen geologogeofiziki işleriň netijelerinden alynan maglumatlary seljermek hemde jemlemek bilen başlangyç gaz gorlaryna baha bermek (şert 851)
TŞ 11.00.2175
Geologiýamineralogiýa ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Marygazçykaryş» müdirliginiň gaz arassalaýjy tehnologiki enjamlarynyň tehniki ýagdaýyny kesgitlemek (şert 877)
TŞ 12.00.2174
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
«Döwletabatgazçykaryş» müdirligindäki beýik basyş astynda işleýän enjamlarynyň we geçirijileriň bölekleriniň tehniki ýagdaýynyň monitoringi
TŞ 12.00.2173
Tehniki ylymlary
22.06.2018
Ylmy barlag işi
Ylmybarlag tebigy gaz instituty
« 1 2 3 4 5 6 7 »