Türkmenistanyň dünýä döwletleri bilen medeniynsanperwer, ekologiýa ugurlary boýunça hyzmatdaşlygy
TÖ 23.00.2201
Ekologiýa ylymlar
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe žurnalistikanyň orny
TÖ 21.00.2200
Syýasy ylymlar
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
Türkmenistanyň halkara ykdysady gatnaşyklaryndaky tutýan orny
TÖ 05.00.2199
Ykdysadyýet
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
Halkara we deňeşdirme hukugyň derwaýsyz meseleleri (20182023)
TÖ 04.00.2198
Ýuridiki ylymlary
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
Türkmenistanyň daşarysyýasy strategiýasyny we diplomatiýasyny ylmy esasda ösdürmek
TÖ 21.00.2197
Syýasy ylymlar
24.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
Gara mallaryň ýokary önüm berýän garyşyk toparyny döretmek
TÖ 07. 00. 2196
Weterinariya ylymlary
23.10.2018
Ylmy barlag işi
S A Nyýazow adyndaky Türkmen oba hojalyk uniwersiteti
Bitarap Türkmenistanyň daşary syýasatynyň türkmen jemgyýetiniň ösüşine ýetirýän täsiri
TÖ 21.00.2195
Syýasy ylymlar
16.10.2018
Ylmy barlag işi
Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersiteti
Sportuň oýun görnüşleri bilen meşgullanýan ýaş türgenleriň wegeatiw nerw ulgamynyň ýagdaýyna baha bermek
TÖ 16.00.2194
Medisina ylymlary
11.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Pes agramly bäbekleriň uýgunlaşma döwrňnde ýürek –damar bozulmalarynyň anyklanyşy we bejerilişi
TÖ 16.00.2193
Medisina ylymlary
11.10.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Döwlet lukmançylyk uniwersiteti
Günbatar Türkmenistanyň ýokary ýodly senagat suwlaryndan ýoduň birleşmesini (kaliý ýodatyny) almagyň ylmy esaslaryny işläp düzmek
TB 09.00.2192
Himiýa ylymlary
12.09.2018
Ylmy barlag işi
Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň Tehnologiýalar merkezi
« 1 2 3 4 5 »