Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2021, №2

 

MAZMUNY

Türkmenistanyň Oguz han adyndaly Inžener-tehnologiýalar uniwersitetine – 5 ýyl

D. Nazarow.
Bitaraplyk – döwletlilik ýörelgesiniň baýdagy

R. Işangulyýew, Ý. Baýramdurdyýew, B. Goşaýewa.
Sebitleri “Akylly” ýöriteleşdirmek üçin maýa goýumlary çekmekde Bitaraplyk derejesiniň orny (Balkan welaýatyndaky Garaçagyl meýdançasynyň mysalynda)

Ý. Kurambaýew, J. Aşyrbaýew.
Türkmen diline düşünýän “Akylly” tehnologiýa

L. Gurdowa.
Türkmen we ýapon halklarynyň mentalitetiniň hem-de dil medeniýetiniň özboluşlylygy

B. Annamyradowa, L. Jangulyýewa.
Aral sebitinden Türkmenistana aralaşýan ýelleriň täsirini peseltmekde buýan agrosenozyny döretmegiň ähmiýeti

M. Bekiýewa.
Tükenikli elementler we tükenikli tapawutlar usullaryny bir parabolik deňlemäniň mysalynda deňeşdirmek

G. Öwezdurdyýewa.
Galyndy plastik materiallary gaýtadan işlemek arkaly sintetiki süýümi almagyň innowasion tehnologiýasy

M. Ýazdurdyýew.
Ýylylyk geçirijiligiň birölçegli deňlemeleri üçin hereket edýän serhetli mesele

A. Babaýew.
“Akylly öý” intellektual ulgamyny taslamagyň aýratynlyklary

S. Nökerow, A. Akgaýew.
Uly şäher şertlerinde radiotolkunlaryň ýaýraýyş ýitgilerini öwrenmek üçin simulýasiýa serişdesi

A. Gurbanweliýewa.
Palladiý-arsenid galliý (Pd-GaAs) şottki fotodiody

B. Atdaýew.
Galyndy duzlardan zyýansyzlandyryjy erginleri almagyň tehnologiýasy

E. Döwranowa, I. Şakulow.
Türkmenabadyň Himiýa zawodynyň esasy galyndysy bolan fosfogipsden kaliý sulfatyny öndürmegiň tehnologiýasy

A. Berdiýewa.
Zirk miwesinden antosianinleri bölüp almak we iýmit boýagyny taýýarlamak

P. Durdygylyjow.
Abbasylar döwletiniň gowşamagy we Tahyrylar döwletiniň döremegi

M. Baýjanow.
Memluk türkmen döwletiniň syýasy we söwda-ykdysady gatnaşyklary

Ş. Ilmyradow.
Sarahsly ussalaryň orta asyrlarda Türkmenistanda guran kerwensaraýlary

G. Gurbanmyradowa.
G. Şamyýewiň romanlarynda çeper keşp we häsiýet

A. Weliýewa.
Türkmen diline aralaşan iňlis sözlerini millileşdirmek meselesi

S. Öweznepesowa, G. Ýaraşowa.
Akylly gorag

G. Ýagşyýewa.
Etnograf W. G. Moşkowa türkmen halylary barada

J. Ilamanowa, O. Orazowa, S. Hydyrow.
Sözlükleri düzmegiň häzirki zaman nazary we amaly esaslary

G. Guldurdyýewa.
D. Hydyrowyň fortepiano üçin sonatinasynyň gurluş aýratynlyklary

A. Omarowa.
Serhetüsti suwlaryň ulanylyşyny düzgünleşdirmegiň halkara we milli hukuk esaslary

A. Amanowa.
Lokal torlarda kodlaşdyrmagyň esasynda sanly maglumatlar geçirilende ygtybarlylygy ýokarlandyrmak

D. Agajanow, D. Agajykow.
Energiýany tygşytlamakda energetiki menejmentiň ähmiýeti

O. Mämmedowa.
Kolloid ulgamlarynyň kömegi bilen betonlaryň üst häsiýetlerini ýokarlandyrmak

M. Allaberdiýewa, K. Saryýew.
Energiýa tygşytlaýjy, suw süýjediji gün gurnawynyň toplumlaýyn taslamasy

H. Saparmuradow.
Almanyň gibrid sortlaryny almagyň usullary

A. Almyradow.
Bazar gatnaşyklarynyň kämilleşmegi kärhanalaryň maliýe ýagdaýyny gowlandyrmagyň esasy faktorydyr

B. Baýramgeldiýew, H. Ataýew.
Ýerli çig mallardan gury azot kislotasyny almagyň ylmy esaslaryny işläp düzmek

B. Akiýewa, M. Gylyçmämmedowa, J. Nuryýewa.
Süýjüli diabetli näsaglarda dowamly piýelonefritiň geçiş aýratynlyklary

G. Çopanowa, T. Hmelewskaýa, Ý. Zawodçikowa.
Mollagara palçygynyň elektroforeziniň sagdyn towşanlaryň funksional ýagdaýyna ýetirýän täsirini öwrenmek

J. Ataýewa, A. Akmyradow, O. Ismailowa.
Köpetdagyň paporotnikleriniň element düzümi we olardan antigelmint dermanlary taýýarlamagyň tehnologiýasy