Ewropa Bileleşiginiň Erazmus + Maksatnamasy “CirculEC” Taslamasy Türkmenistanda üstünlikli başlandy


Taslama “Gaýtadan işlemek taprygy ykdysadyýet we durnukly ösüş boýunça innowasion okuw maksatnamalaryny we modullaryny işläp taýýarlamak”

Taslama gatnaşýanlar:                    
Maliýeleşdiriji: Ýewropa Bileleşigi, Medeniýet we bilim boýunça baş Müdirligi, Erasmus+ Maksatnamasy          

Utgaşdyryjy: D. Serikbaýew adyndaky Gündogar Gazagystan Döwlet Tehniki Uniwersiteti 
(Gazagystan)

Türkmenistan tarapyndan taslama gatnaşýanlar:
1)Türkmenistan Ylymlar Akademiýasy (TYA), 
2) Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolandyryş Instituty, 
3) Türkmen Döwlet Maliýe Instituty

Esas: Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 2023-nji ýylyň 11-nji dekabryndaky 2/543 belgili 
tabşyrygy we Taslamanyň 101129169-CirculEC Hyzmatdaşlyk Ylalaşygy
            
Taslamanyň maksady: Merkezi Aziýa uniwersitetleriniň hünärmenleriniň we talyplarynyň  ýerli zähmet bazarlarynyň zerurlyklaryny we Merkezi Aziýa ýurtlarynda gabat gelýän daşky gurşaw meselelerini kanagatlandyrýan başarnyklary we başarnyklary üpjün 
etmek üçin gaýtadan dikeldilýän ykdysadyýetde adam kapitalyny artdyrmakdan ybarat

Taslamanyň ýerine ýetiriliş möhleti 36 aý (01.11.2023-31.10.2026)