Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY

Ylmy makalalar

YLMY ESASLY ÖNÜMÇILIK
03/08/2023

Žurnallar

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #2
15/04/2023

«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #2, 2023 (.pdf) download.

MAZMUNY

A. Ussaýewa.
Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde dialogyň orny

G. Gurbandurdyýew, A. Kadyrow.
Türkmenistan – halkara ekologiýa ylalaşyklaryna gatnaşyjy

M. Mämedowa.
Ýaşyl ykdysadyýet konsepsiýasy we Türkmenistanyň tejribesi

Ş. Kurbanow.
“Suw diplomatiýasy” – ekologik howpsuzlyk babatda durnukly ösüşi üpjün etmegiň türkmen milli ylmy-usuly esasy

A. Kerimow.
Türkmenleriň döreden iň gadymy sanlary we san ulgamy

R. Çarymyradow.
Arap syýahatçysy Ibn Battutanyň “Syýahatnama” eserinde türkmenler barada

B. Bäşimowa.
Şekillendiriş sungatynda Magtymguly Pyragynyň çeper keşbi

J. Joraýewa.
Nury Halmämmedowyň “Pursatlar” toplumynda maksatnamalylygy beýan edýän serişdeler

F. Atamuradow, G. Şemsetdinow.
Onlaýn maglumat alyş-çalşygy döretmekde “Socket.io” kitaphanasyny ulanmagyň ähmiýeti

O. Muhammedowa, A. Illiýew.
Ýokary okuw mekdeplerinde tehniki termodinamika dersi boýunça okuw-usuly toplumyny döretmegiň usulyýet esaslary

J. Salamow, Ç. Kakalyýewa, O. Myradowa.
Mahabat – harydy hereketlendiriji güýç

M. Ataýew, B. Saryýewa, M. Çüriýew.
Işgärleriň maglumatlaryny dolandyrmagyň sanly ulgamy

M. Annamyradowa.
Dolandyryş hasaba alnyşynda amalyň görnüşine esaslanýan kalkulýasiýa ulgamy

P. Çopanow, A. Amangeldiýew.
Sanly ulgamyň mümkinçiliklerinde akylly kameralaryň orny

O. Mämmedowa.
Ýer kadastryny taýýarlamakda we ulanmakda sanly tehnologiýalaryň orny

D. Ýaranow, P. Ataýew, A. Paşşykow.
Tebigy gaz gurşawynda uglerod nanotrubkasyny döretmegiň tehnologiýasy

A. Durdyýew, Ý. Ýakubow, A. Matýakubow.
Ýyly suw üpjünçiliginde gün kollektorlarynyň iş häsiýetnamasynyň derňewi

R. Gurbanmyradow.
Gün energiýasy bilen jaýlary ýylatmagyň usuly

H. Hojadurdyýew, A. Gurbanow.
Minara görnüşli gün elektrik stansiýa

Z. Karaýewa, A. Saparow, Ö. Öwezmuradow.
Ýerli çig mallardan hrustal aýna gap öndürmegiň mümkinçilikleri

A. Myradowa, B. Jumaýew.
Öýjükli kremniniň şöhlelenmesine daşky gurşawyň täsiri

Ý. Ermetow, M. Toraýew
Azyk üpjün etmekde innowasion çemeleşmeleriň zerurlygy

Y. Halmuhammedow, M. Kaipowa.
Güýzlük bugdaýyň mikrodökünler bilen ýapragyndan iýmitlendirilişi

E. Kulyýewa, J. Sylapowa, W. Obuhow.
Mineral dökün önümçiliginde emele gelýän zyňyndylary meliorant dökünini baýlaşdyrmakda ulanmagyň mümkinçilikleri

M. Akmämmedowa.
Böwürslen (Rubus anatolicus) miwesiniň esasynda gistologik boýagy taýýarlamak

Ylmy žurnallar

15/04/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #2
28/02/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #1