Türkmenistanyň Ylymlar Akademiýasy

TÜRKMENISTANYŇ YLYMLAR AKADEMIÝASY

Ylmy makalalar

YLMY ESASLY ÖNÜMÇILIK
03/08/2023

Žurnallar

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #1
28/02/2023

«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #1, 2023 (.pdf) download.

MAZMUNY

G. Gurbandurdyýew, B. Аtаýеw.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanda ekologiýa syýasaty

K. Hojagulyýew, M. Gurdowa
Türkmen alabaýynyň şekili arheologiýa tapyndylarynda

M. Baýjanow
Memluk türkmen döwletiniň Ýewropa döwletleri bilen söwda gatnaşyklary

B. Esenow.
Ahalteke bedewler: taryha uzaýan kökler

E. Şallyýewa
Nowaýynyň tuýuglary – gymmatly çeşme

J. Ýazkulyýewa.
Türkmen we iňlis dillerinde hukuk resminamalaryny terjime etmegiň aýratynlyklary

O. Soltanowa.
Iňlis dilini öwretmäge toplumlaýyn çemeleşmekde sanly serişdeleriň orny

D. Annamyradow, P. Bäşimow.
Türkmen dilini “Leica Flex Line-TS-03/07” taheometrleriň dolandyrma programmasyna girizmek

G. Serhenowa.
Türkmen bagşyçylyk sungatynda “Görogly” şadessanynyň “Bezirgen” şahasy

T. Abdyýewa, O. Utomyşewa.
Monumental, monumental-haşam heýkeltaraşlygy

B. Gutlymyradow, M. Gulgeldiýewa.
Bilim gurşawynda innowasion täzeçillikleriň ähmiýeti

Z. Ýaňabaýewa.
Çölleşmä garşy göreşmegiň halkara hukuk esaslaryny kämilleşdirmek

U. Annagylyjowa.
Howanyň üýtgemeginiň öňüni almagyň Halkara hukuk esaslary

O. Muhammetgeldiýewa, B. Orazgeldiýewa, K. Hümmäýew.
Emeli intellektiň ösüşiniň tejribesi

R. Şamuhammedow.
Reňklemek usuly bilen çözülýän kombinatoriki meseleler

Ö. Çowdyrow.
Ulag meselesini çözmekde dinamiki programmirleme usulynyň ähmiýeti

K. Annaberdiýew.
Kompýuter torlarynda “TCP/IP” protokol barlaglarynyň parametrlerini we programma üpjünçiligini sazlamak

Ý. Kurambaýew.
Maglumaty tiz ýetirmegiň tor tehnologiýasynyň ähmiýeti

A. Amanmädow.
Akustiki spektroskopiýa usuly arkaly kremniý nanobölejikleriň ölçegleriniň kesgitlenilişi

L. Atabaýewa, D. Mämmedow.
Ýurdumyzda legirlenen polatlaryň öňümçiligini ýola goýmagyň mümkinçilikleri

Ü. Orazowa.
Töwerekleýin ýolly şäher gurmagyň ähmiýeti

K. Myradow, Ş. Şamuhammedow.
Energiýany tygşytlamakda “akylly” enjamlary ornaşdyrmagyň ähmiýeti

R. Täşliýew.
Biogaz tehnologiýasyny ornaşdyrmagyň ähmiýetli orny

R. Gaýbalyýew, J. Batmanow.
Erediji peçleriň gorag örtükleriniň düzümini taýýarlamak

D. Porrykow, Ş. Ataýewa.
Sintetik tohum tehnologiýasy

S. Serdarow, Ş. Orazgeldiýewa, B. Ýuldaşow.
Garlyk kaliý dag-magdan toplumynyň galyndysyndan natriý hloridini almagyň tehnologiýasy

U. Gökiýewa, S. Sopyýew.
Ýaş alma bagynyň dökün we suw düzgünleri

Ş. Pygamow, B. Kurbanow.
Ekin meýdanlarynyň toprak kartasyny düzmekde geoinfarmasion sistemalar tehnologiýalaryny ulanmak

A. Berdiýew.
Boýdänäniň tohumlarynyň hil görkezijilerini kesgitlemegiň we demlemesiniň mikrobiologiki derňewleriniň netijeleri

Ylmy žurnallar

15/04/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #2
28/02/2023
Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy #1