YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №4, 2022

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ITŞYNASLARYNA, TÜRKMEN ALABAÝYNYŇ JANKÖÝERLERINE WE MÄHRIBAN HALKYMYZA

«MILLI AÝDYM SAZ SUNGATY DÜNÝÄ HALKLARYNYŇ MIRASYNDA» ATLY HALKARA FESTIWALA WE MASLAHATA GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI SERDAR BERDIMUHAMEDOWYŇ TÜRKMEN HALKYNA TÄZE ÝYL GUTLAGY

J. ORAZGYLYJOW (Türkmenistan)
PARFIÝA – BITARAPLYK DEREJESI HALKARA ŞERTNAMALARYNDA HASABA ALNAN DÜNÝÄ TARYHYNDAKY ILKINJI DÖWLET

A. AŞYROW (Türkmenistan)
BÜTIN DÜNÝÄ ADY DOLAN GÖROGLY

J. GURBANGELDIÝEW (Türkmenistan)
SELJUK DIPLOMATIÝASYNDA OK-ÝAÝYŇ ORNY

G. ÝAGŞYMYRADOW (Türkmenistan)
MERWIŇ ÝAKYN GÜNDOGAR ÝURTLARY BILEN YLYM-BILIM GATNAŞYKLARY
(VII-X ASYRLAR)

A. NUWWAÝEW, A. KADYROWA (Türkmenistan)
TÜRKMENIŇ MILLI OÝUNLARY ŞEKILLENDIRIŞ SUNGATYNDA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(oktýabr-dekabr)