YLMY-KÖPÇÜLIKLEÝIN ŽURNAL, №2, 2023

MAZMUNY

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ ATŞYNASLARYNA, BEDEW JAN KÖÝERLERINE WE MÄHRIBAN HALKYMA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

TÜRKMEN HALYSYNYŇ BAÝRAMY MYNASYBETLI ÇEPER ELLI HALYÇYLARYMYZA WE ÝURDUMYZYŇ ÄHLI HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ YLMY JEMGYÝETÇILIGINE HEM-DE «BERKARAR DÖWLETIMIZIŇ BAGTYÝARLYK DÖWRÜNDE YLYM, TEHNIKA WE INNOWASION TEHNOLOGIÝALAR» ATLY HALKARA YLMY MASLAHATYNA GATNAŞYJYLARA

GARAŞSYZ, HEMIŞELIK BITARAP TÜRKMENISTANYŇ HALKYNA

A. ŞYHNEPESOW, P. ÇARYÝEW (TÜRKMENISTAN)
«BERKARAR DÖWLET» IDEÝASY: AZADY WE MAGTYMGULY

S.ATDAÝEW (TÜRKMENISTAN)
ТÜRKMEN TEBIPLERI WE OLARYŇ ZÄHERLI MÖR-MÖJEKLERIŇ ÇAKAN ADAMLARYNY BEJERIŞLERI

A. GATYBAŞ (OWGANYSTAN)
MAGTYMGULYNYŇ «TURGUL, DIÝDILER» ŞYGRYNDA SOPUÇYLYGYŇ YZLARY

G. HANGELDIÝEWA (TÜRKMENISTAN)
MÜŇÝYLLYKLARYŇ JÜMMÜŞINDEN GAÝDÝAN TÜRKMEN KEŞDEÇILIGI

GARAŞSYZ TÜRKMENISTANYŇ JEMGYÝETÇILIK, YLMY WE MEDENI DURMUŞYNYŇ WAKALARYNA SYN
(aprel-iýun)