Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2024, №1


MAZMUNY

K. Mämedow. 
Türkmenlerde öňüni alyş diplomatiýasynyň taryhy kökleri
Ş. Meýlisowa. 
Beýik Ýüpek ýoly - gepleşikleriň we ilçiligiň ýoly
Annamyradowa. 
Magtymguly Pyragynyň we Gurbannazar Ezizowyň döredijiliginde edebi däpleriň baglanyşygy
Garahanow. 
Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde öten zaman ortak işliginiň ulanylyşy
M. Ýazdurdyýew, A. Gurbanowa. 
Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde kämil nesil, zehinli şägirt ýetişdirmek meselesi 
Zakirjanowa, A. Rahimowa. 
Çagalar baglarynda sözleýşi ösdürmeklige innowasion çemeleşmeler
Nursähedow, O. Şirliýewa. 
Tehniki ýokary okuw mekdeplerinde energiýanyň alternatiw çeşmeleri dersinden iş depderi peýdalanmagyň usulyýeti
G. Ataýewa, R. Amangeldiýew. 
Kompozitor Daňatar Hydyrowyň döredijiliginde kino sazy (“Gadymy daglaryň rowaýaty” çeper filmine ýazan sazynyň mysalynda)
R. Zamanow, Ş. Kliçowa. 
Mozaika sungaty
O. Sopyýewa, K. Hojagulyýew. 
Türkmen şekillendiriş sungatynda gahrymanlaryň keşbi
Haýydow, M. Hezretow. 
Ekologik hukuk bozulmalar üçin ýuridik jogapkärçilik 
A. Janmyradow. 
Ýylylyk üpjünçilik ulgamlarynda sanly tehnologiýalaryň ähmiýeti
J. Kulyýewa. 
“Akylly” ýöriteleşdirmek arkaly “akylly” ösüşe tarap 
Ş. Guwalyýew, B. Meredow. 
Türkmenistanda gurluşyk pudagynyň ösüşiniň aýratynlyklary
P. Annasaryýew, M. Atajaýewa. 
Häzirki zaman şertlerinde ammar logistikasyny guramak
N. Ataýewa, Ý. Mollaýew. 
Delfi usuly strategiki meýilnamalaşdyryşyň we dolandyryşyň netijeli guraly hökmünde 
Ballyýewa, B. Ataýewa. 
Ýerasty gidromineral suwlardan peýdaly elementleriň alnyş aýratynlyklary
Geldiýewa, Ý. Ýakubow, S. Rahmanow. 
Metallary kebşirlemekde bölünip çykýan zyýanly gazlary azaltmagyň mümkinçilikleriniň derňewi
M. Toýjanow. 
Wismut wanadiý tetraoksidiň nanogatlagynyň alnyşy we onuň wodorod öndürmekde ulanylyşy
D. Rahmankulow, T. Şallyýew. 
Bazalt daşlaryndan oda çydamly dokma materiallaryny öndürmegiň mümkinçilikleri
O. Rozyýewa, D. Porrykow. 
Buýanyň dokuma medenileşdirmek usuly arkaly öýjük biomassasyny almak 
Ş. Rustamowa, B. Annagurbanowa. 
Söwda logistika ulgamlarynda menejment
D. Taganow, P. Işangulyýew. 
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirmekde suwy tygşytlamagyň innowasion usuly
L. Taganowa, T. Kulkowa, G. Pirmedow, M. Rejepowa. 
Itburunyň miwesinden flawonoidleri almagyň kämilleşdirilen usuly
H. Ataýewa, A. Akmyradow. 
Garaýalçy jülgesiniň florasynyň biologik baýlyklary
H. Saparmuradow. 
Lebap welaýatynda introdusirlenen alma sortlarynyň fenologiýasy 
Y. Orazow. 
Neýrodegeneratiw kesellerinde tau proteini anyklamagyň tejribeleri
Ö. Çaryýarow. 
Abu Aly ibn Sinanyň süýjüli diabeti bejermekdäki taglymatyny “Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri” eseri bilen utgaşykly seljermek 
S. Garaýewa. 
Audiologiýada innowasion tehnologiýalaryň ähmiýeti