Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2022, №4

 

MAZMUNY

Ý. Beşerowa.
Magtymguly Pyragynyň döredijiliginde dessanlardaky gahrymanlaryň keşbiniň aýratynlyklary

L. Gurdowa.
Türkmen we ýapon dillerinde reňkleriň semantikasy

R. Akmyradow, D. Porrykow.
Daşary ýurt dilinde dersleri okatmakda innowasion usullardan peýdalanmak

G. Begmyradowa.
Ykdysady adalgalaryň ulanylyş aýratynlyklary

G. Nurgeldiýewa.
Türkmen we iňlis dillerinde ösümlikler bilen baglanyşykly idiomalar

J. Taganowa.
Türkmenistanyň heýkeltaraşlygynda serkerdeleriň keşbi

A. Şöhradowa, J. Toryýewa.
Türkmenistanyň şekillendiriş sungatynda alabaýyň keşbi

G. Muhamowa.
Nury Halmämmedowyň “Bilmezmiň” we “Geler” atly romanslarynda kompozisiýanyň we garmoniýanyň aýratynlyklary

J. Hallyýewa.
Ahal we Mary ýolunda dutar sazlarynyň gurluş aýratynlyklary (“Ýusup-Owgan” halk sazynyň mysalynda)

Ş. Durdyýewa.
Türkmenistanyň durmuş-zähmet gatnaşyklaryny ösdürmegiň ugurlary

G. Şükürow, S. Halmyradowa.
Halkara syýahatçylygyň ösüşiniň käbir jähtleriniň seljermesi

M. Gurbannazarowa.
Milli we halkara hukugynda bilim babatynda çaganyň hukuklary

G. Meredowa.
Ykdysady ösüşi üpjün etmekde bank karzynyň orny

Ş. Nurberdiýew, M. Reýimowa.
Elliptik orbitaly hemra aragatnaşyk ulgamynyň amatly ululyklaryny tapmagyň modeli

O. Hudaýberenowa.
Okuw meýilnamalaryny düzmekde “Web” esasly programmalary peýdalanmagyň ýollary

J. Musaýewa.
Bitin sanlar bilen işlenende çyzykly programmirlemegiň ähmiýeti

U. Berdimyradowa, M. Çüriýew.
Talyplaryň elektron maglumatyny Microsoft Word resminama görnüşinde awtomatik döredýän programma üpjünçiligi

M. Ýazymow.
Programmirleme dillerini ulanyp “Türkmenistanyň medeniýeti we taryhy” atly web saýty döretmek

G. Akmyradow, S. Nökerow.
Bank ulgamynda plastik kartlaryň howpsuzlygyny üpjün etmekde häzirki zaman usullaryň aýratynlyklary

B. Orazmuhammedowa, E. Ataýew.
Gün energiýasyny peýdalanmak bilen Türkmenistanyň ýerli şertlerinde wodorody öndürmegiň aýratynlygy

K. Kadyrowa, B. Bekmurzaýew.
Türkmenistanda elektroenergiýanyň harçlanyşyny kadalaşdyrmagyň täze usuly

R. Taýhanow.
Türkmenistanda polimer materiallarynyň zyňyndylaryny gaýtadan peýdalanmagyň mümkinçilikleri

M. Bekiýewa.
Hakyky ölçegdäki ýerasty suw ýatagynyň mysalynda suwuň dyňzawynyň üýtgeýşini çaklaýan matematiki modeliň sanly çözüwi

M. Allagulyýew.
Metallurgiýa önümçiliginde elektrik energiýany tygşytlamak

N. Allanazarow, W. Saryýew.
Gün energiýasyny bahalandyrmagyň sanly ulgamy

O. Mämmedowa.
Asfalt betonynyň hilini ýokarlandyrmagyň mümkinçilikleri

D. Ahmedow, A. Weljanowa.
Arnap agajyny emeli usulda köpeltmek we onuň ähmiýeti

S. Kömekowa.
Semizligiň öňüni almakda jöwenden (Sorghum cernuum)taýýarlanylan milli tagamlaryň ähmiýeti