Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2022, №3

 

MAZMUNY

H. Gylyçhanow.
Bitarap Türkmenistanyň ykdysady bitewüleşme strategiýasynyň üstünlikleri

B. Nepesow, A. Jumagulyýew.
Türkmenistanyň “ýaşyl energetikany” ösdürmek strategiýasy: möhüm wezipeler we halkara hyzmatdaşlygy

R. Dönmezow, F. Atamyradow.
Talyplaryň okuw işine gatnaşygynyň ulgamyny programmalaşdyrmak

G. Açilowa.
Ýokary synp okuwçylaryny ylmy-gözleg we taslama işlerine gönükdirmegi guramak

B. Magtymowa.
Türkmenistanyň zergärçilik sungatynda çeper däpleriň ýüze çykyşy

J. Toryýewa, A. Nuwwaýew.
Ýaşlaryň döredijiliginde sportuň şöhlelenmesi

A. Emirgulyýewa.
Saz psihologiýasy

A. Seýitkulyýewa.
Daňatar Hydyrowyň Simfoniýasynyň käbir stil aýratynlyklary

G. Söýeşowa.
Edebiýat dersini okatmagy kämilleşdirmekde sanly ulgamyň ähmiýeti

B. Nurmuhammedow.
Ahlak kadalary – halkyň milli aýratynlyklaryndan gözbaş alýan durmuş ýörelgeleri

N. Gulmämmedow, M. Geldiýewa.
Häzirki zaman web tehnologiýalaryny ulanyp, elektron resminama sahypasyny taýýarlamak

S. Agalykow.
Çyzykly programmirleme arkaly ykdysady meseleleri oňyn çözmegiň usuly

A. Amangeldiýew, P. Çopanow.
Türkmenistanyň demir ýol ulgamynda häzirki zaman sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri

N. Allanazarow, Ş. Akmyradow.
Ýel energetiki kadastryny işläp taýýarlamagyň sanly ulgamy

Ş. Sähetmyradow, M. Şammedow.
Doly awtomatlaşdyrylan awtoduralga

B. Seýidow.
Karýerleriň rekultiwasiýasy

S. Öwezsähedow.
Kükürdiň nano bölejiklerini çökdürmegiň himiki usuly

O. Bazarowa, B. Ataýewa, Ç. Hojamuhammedowa.
Kükürdi gurluşyk pudagynda ulanmagyň mümkinçilikleri

M. Çaryýew, K. Amanow, R. Nurow.
Goňur kömri azot kislotasy bilen okislendirmek arkaly organiki dökün almagyň amatly usuly

D. Porrykow, D. Mämedow.
Oba hojalygynda biotehnologiýanyň usullaryny ulanmagyň mümkinçilikleri

D. Taganow.
Gowaçany damjalaýyn suwarmakda alnan esasy netijeler

Ö. Çowdyrow.
Dolandyrylýan logistiki proseslerde dinamiki programmirleme

B. Gurbangeldiýew.
Ýandagyň gury ekstraktynyň innowasion usulda alnyşy

M. Atahanowa.
Mäşiň düzümini anyklamak we mäşden un almagyň tehnologiýasyny işläp düzmek

Ý. Mämmedow.
Ippoterapiýa sagaldyş merkezini döretmegiň ähmiýeti we onuň hukuk esaslary

H. Rozyýew.
“Ýaşyl himiýa” usuly arkaly alnan kümüş nanobölejikleriň bakteriýalara we kömelejiklere garşy häsiýetleri

A. Ýagmyrow, H. Kadyrow, O. Orazgylyjow.
Derman ösümliklerden taýýarlanan “Saglyk” melhem çaýynyň fiziki işjeňlige täsiri