Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2022, №2

 

MAZMUNY

M. Jumaýewa, L. Maksimowa.
Gahryman Arkadagymyzyň “Bitarap Türkmenistan” atly kitabynda semantik meýdan düşünjesi

F. Matkurbanow.
Tagan Gazan ogly Ulugberdiniň il-güni, Watan ugrundaky alyp baran göreşleri

O. Ugurlyýewa.
Orta asyrlarda türkmen-gruzin gatnaşyklary

L. Ömirowa.
Sagdyn ruhy döretmekde Magtymgulynyň hyzmaty

A. Çaryýewa.
Gurbannazar Ezizowyň hem-de Wilýam Şekspiriň sonetleriniň gurluş taýdan umumylyklary we aýratynlyklary

A. Geldimyradowa.
Türkmen we fransuz dillerinde geljek zaman işliginiň käbir aýratynlyklary

O. Hallyýewa.
Şekillendiriş sungatynda at çapyşyklaryň şöhlelendirilişi

M. Goçgeldiýewa.
Sungat ojagynyň emele geliş taryhyndan

M. Amanmyradow.
Häzirki zaman şertlerinde hukukçynyň sözleýiş medeniýetini kämilleşdirmegiň meseleleri

A. Ýazgeldiýewa, G. Amanmyradowa.
Ynsaperwer häsiýetleri ösdürmekde filosofiýanyň täsiri

A. Ýegenýazowa.
Döwlet eýeçiliginiň hukuk goragynyň üpjün edilişi

G. Hommadowa.
Halkara intellektual eýeçilik hukugynyň çeşmeleriniň milli kanunçylykdaky orny

R. Işangulyýew, M. Jumaýew.
Türkmen sarp edijileriniň daşary ýurtlardan getirilýän azyk harytlaryna bolan talaplary

Z. Çaryýewa, D. Kulyýew.
Planimetriýada kompleks sanlar nazaryýetiniň ulanylyşy

M. Allyýew.
Fizikada meseläniň deňlemesini düzmegiň usullary

M. Annageldiýew, P. Ataýew.
Wismut telluridiň kristal gurluşynyň stehiometriýasy

B. Baýrammyradow, H. Pirmuhammedow.
Kiçi we orta telekeçiligiň innowasion ösüşiniň milli tejribesi

O. Myradowa.
Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini artdyrmakda innowasiýalaryň ähmiýeti

G. Gaýypow.
Türkmenistanyň şertlerinde ýokary tizlikli otlulary ulanmagyň mümkinçilikleri

E. Ataýew, B. Orazmuhammedowa.
Gün energiýasyny peýdalanmak arkaly Türkmenistanda wodorody öndürmegiň aýratynlygy

G. Ballyýew.
Asfaltbeton önüminiň hilini ýokarlandyrmagyň usuly

A. Ýazjumaýewa, P. Hojagulyýew.
Akylly şäherde ýolagçy ulag gatnawyny kämilleşdirmegiň sanly taslamasy

A. Jumaýew, B. Taganow.
Uzakda ýerleşýän ilatly ýerleriň elektrik üpjünçilik ulgamyny kämilleşdirmek

A. Ýazyýew, M. Nyýazberdiýewa, Ç. Hojamuhammedowa.
Iýmit sodasyny we ammoniý sulfatyny almakda ulanylýan ýerli çig mal gorlary

A. Altyýew.
Organiki eredijini ulanmak arkaly garagumyň çäge ýataklarynyň düzümindäki kwars mineralynyň arassalygyny deňeşdirmek

Ş. Şahyýew, G. Allamyradow, J. Hojamberdiýewa.
Adamyň iýmitinde kädiniň ähmiýeti

G. Orazow.
Kelle beýniniň subdural gematomalarynda operasiýadan soňky respirator bejerginiň aýratynlyklary

Ý. Gylyjow.
Çagalarda rewmatiki däl karditleriň enjamlaýyn we barlaghana aýratynlyklary