Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2022, №1

 

MAZMUNY

B. Mämmedowa, B. Çakanowa.
Bitarap Türkmenistanyň Russiýa bilen medeni gatnaşyklary

Y. Şamämmedow.
XIX asyryň ahyrynda – XX asyryň başlarynda türkmen çagalarynyň saz gural oýnawaçlary

M. Halmuhammedowa.
Türkmen halkynyň guýy gazmak sungaty bilen baglanyşykly gadymy däp-dessurlary

G. Çaryýewa.
Türkmen we pars dillerinde däp-dessurlara degişli adalgalar

M. Şükürowa, T. Mamedow.
Himiýa dersini okatmakda sanly tehnologiýalary ulanmagyň ähmiýeti

J. Babaýewa.
Žurnalistikany döwrebap iňlis dilinde okatmagyň ähmiýeti

K. Ýowbasarow.
Barbadyň saz nazaryýeti

J. Öräýewa.
Sanly hukuk – jemgyýetiň ygtybarly kepili

Ş. Kurbanow.
Ekologiýa syýasaty we milli kanunçylyk

G. Hommadowa.
Halkara hususy hukugy: Türkmenistanda intellektual eýeçilik hukugynyň ösüşi

B. Jumaýew, H. Annagurbanow.
Ýaş alymlar geňeşiniň işini netijeli guramak üçin niýetlenen sanly gurşawyň taslamasy

R. Nurmyradow.
Bazar ykdysadyýetinde ulag logistika ulgamyny kämilleşdirmegiň ýollary

A. Saparberdiýew.
Dag eteklerindäki ilatly ýerleri sil suwlaryndan goramagyň usuly

P. Gulmyradow, P. Işanow, Ş. Geldiýew.
Kärhanalarda we guramalarda netijeliligi ýokarlandyrmakda motiwasiýanyň ähmiýeti

M. Daňatarowa, M. Agaýewa.
Gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerini elektrik stansiýanyň bazasynda bitewi agregatlaryň kömegi bilen peýdalanmagyň ähmiýeti

M. Zahirow.
“Maple” programmasy arkaly ady differensiýal deňlemeleriň analitik çözülişi

M. Söýünowa, G. Kutlyýew.
Iki kärhananyň arasynda maýa goýum meselesini optimal çözmek

R. Hydyrow, B. Mukymow.
Ulag akymynyň çatyryklarda geçiş wagtynyň optimallaşdyrylyşy

N. Jumakowa.
“Arduino Nano” esasynda 3D lazer skanirlerýji enjamynyň ýasalyş tehnologiýasy

P. Rejepow, P. Ataýew.
Adsorbsiýa esaslanyp işleýän portatiw dem alyş apparatyny taýýarlamak

B. Mälikgulyýew, M. Babaýew.
Emeli süýümler bilen armirlenen armaturalary, profilleri Türkmenistanda öndürmegiň mümkinçiliklerini ylmy taýdan esaslandyrmak

N. Kurbanalyýew, A. Egemberdiýewa.
Ekstraksiýa esasynda mekge krahmalyndan bioplastik materialy almagyň innowasion tehnologiýasy

R. Begmuradow, S. Nuryýew, K. Ryzaýew.
Türkmenistanda gowaça çöpünden ekologiki taýdan arassa bioetanolyň öndüriliş tehnologiýasy

S. Gedaýew, O. Rozyýewa, M. Ergeşow.
Buýan ekstraktyny fitohimiki seljermek boýunça geçirilen barlaglar

A. Meredow, Ý. Weliýew.
Balary maşgalasynyň bal öndürijiligini ýokarlandyrmagyň ygtybarly usuly

J. Aşyrow, M. Gylyjowa, B. Udaýewa.
Pagtaçylykda ekiş döwründe geçirilýän işleri esaslandyrmak

G. Allakulyýewa, R. Hallyýew.
Gyzyl Kaliforniýa gurçuklaryny iýmitlendirmekde polietileniň orny