Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2021, №4

 

MAZMUNY

L. Allaberdiýewa.
Hormatly Prezidentimiziň kitaplaryndaky hekaýadyr-rowaýatlaryny iňlis dilinde öwrenmegiň gönükmeler kitabyny taýýarlamak

O. Amanowa, M. Akmyradowa.
Hemişelik Bitaraplyk – Türkmenistanyň daşary syýasatynyň beýik üstünligi

A. Ärnepesowa, I. Hudaýberdiýew.
Öňüni alyş diplomatiýasy – merkezi aziýada parahatçylygy we durnuklylygy saklamagyň möhüm ugry

K. Kakajyýew.
Orta asyr golýazmalarynyň miniatýura bezegi

Y. Ulukow, A. Nepesow.
Atasynyň ýoluny ýöreden akyldar şahyr

O. Baýramowa.
Edebiýaty öwreniş ylmynda çeper aň meselesi

J. Ilamanowa.
Türkmen we rus dillerinde bir düzümli sözlemleriň degşirme derňewi

N. Taşewa.
“Abiwerd” adynyň etimologiýasy dogrusynda

A. Godorow.
Fonetikany öwretmekde “Derňew” programmasynyň ähmiýeti

N. Mamedow.
Türkmen we rus dilara gatnaşyklarynyň ösüş aýratynlyklary

G. Çaryýewa.
Türkmen kompozitorlarynyň eserlerinde ritm aýratynlyklary

E. Nuryýewa.
D. Nuryýewiň kirişli kwartetiniň birinji bölümi erkin wariasiýalara mysal hökmünde

M. Orazowa.
Energiýanyň dikeldilýän çeşmelerini öwretmekde okatmagyň innowasion tehnologiýalaryny ulanmak mümkinçilikleri

D. Ballyýewa.
Halkara ynsanperwerlik hukugyny berjaý etmek parahatçylygyň çeşmesidir

G. Taganowa.
Bank goýumlarynyň aýratynlyklary

Z. Karaýewa, Ş. Kliçowa.
Ýerli çig mallardan reňkli sement önümçiliginiň tehnologiýasyny işläp düzmek

Ý. Ýakubow, M. Hudaýberdiýew.
Türkmenistanda polimer materiallaryň zyňyndylaryny gaýtadan işlemegiň mümkinçilikleri

S. Halykowa.
Türkmenistanda ekologiýa maglumatlarynyň üpjünçiliginde sanly ulgamyň ähmiýeti

S. Hamraýewa, M. Atajanowa.
Terminal ulgamda ýük gatnawlarynyň dolanyşygy

G. Garaýew, R. Esedulaýew, B. Mämmedow.
Nebit guýusynyň debitine ultrasesiň täsiri

S. Çaryýew, B. Goçyýew.
Içki elektrik geçirijileriň golaýyndaky elektrik meýdany

R. Meredow.
Ýol ulgamlaryny çäge süýşmelerinden goramagyň biologik usuly

G. Gurbanmyradow.
Sanly menejment – bilim edarasynyň işgärleri seçip almak syýasatynyň guraly

D. Bekjäýew.
Ýerli çig mallardan tebigy boýaglary almagyň mümkinçilikleri

G. Gylyçýazowa, N. Ismaýilowa.
Çomujyň düzümindäki himiki maddalaryň biologik işjeňligi we dermanlyk täsirleri

P. Şöwkedow, B. Sylabowa.
Tebigy antibakterial sabyny almagyň usulyny işläp düzmek

O. Berdiýew, B. Annamyradowa.
“Altyn asyr” Türkmen kölüniň fitoplanktonyny seljermegiň hojalyk ähmiýeti

N. Ataýewa, G. Çaryýewa, M. Annadurdyýewa.
Ilkinji we gaýtadan işemiki insultlarda kellebeýni damar howdanlarynyň zeperlenmeleriniň deňeşdirmesi

M. Daňatarowa, T. Mämmedow.
Artykmaç basyşly energiýa çeşmelerini tygşytlamagyň mümkinçilikleri

T. Paşykowa.
Ekologik barlaglar üçin Günüň ultramelewşe şöhleleriniň fotodetektoryny taýýarlamak

E. Beknazarow.
Türkmenistanyň daşary söwdasynda taýýar önümleriň eksportyny ösdürmegiň mümkinçilikleri

E. Annahanow, D. Gurbannazarow.
Ýerli çig mallardan magniý oksidini we kalsiý hloridini almagyň usullary

M. Resulgulyýew, Z. Şyhmyradowa.
Ýerli çig mal bolan fosfogipsden gurluşyk hekini we ammoniý sulfatyny almak

M. Akmämmedowa.
Böwürslen ösümliginden ekstrakt almak hem-de morfologik reňkleýjileri taýýarlamak

A. Aýytgulyýewa.
Trichodermatoprak kömeleginden oba hojalyk ekinlerine peýdaly biodökün öndürmek

Ş. Sähetdurdyýew, A. Baýramowa.
Ýetmez doglan bäbeklerde beýniniň gipoksik zeperlenmelerini döredýän howp täsirler

A. Myradowa, H. Babamuradow.
Türkmenistanda “Sagdyn Uniwersitet” ýörelgesini durmuşa geçirmekde Lukmançylyk uniwersitetiniň talyplarynyň iýmitleniş ýagdaýyna gigiýenik baha bermek