Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy 2021, №1

 

MAZMUNY

O. Nurberdiýewa.
Türkmenistanyň Bitaraplyk syýasaty dünýäde parahatçylygyň we ekologiýa howpsuzlygynyň üpjün edilmeginiň ygtybarly ýoludyr

M. Mommaliýewa.
Gadymy Merwiň zenan keşpli heýkelleri taryhy çeşme hökmünde

D. Aramedow.
Şäherler häzirki zaman jemgyýetimizde

N. Ataşowa, G. Gylyjowa.
Seljuk soltanlarynyň parahatçylyk ýörelgeleri taryhy ýazgylarda

N. Gurbanow.
Iňlis diliniň grammatikasynda doldurgyçlary öwrenmegiň ähmiýeti

Ý. Babaýewa.
Sosiologiýa dersini iňlis dilinde okatmagyň ähmiýeti

L. Gurdowa.
Türkmen we ýapon dillerinde maşgala we garyndaşlyk adalgalarynyň meňzeşligi

G. Gelenowa, L. Hudaýberdiýewa.
Resmi iş usulynda dil birlikleriniň ulanylyş medeniýeti

G. Ataýewa.
Milli medeniýet diplomatik gatnaşyklary pugtalandyryjy esaslaryň biridir

G. Baýramalyýewa, R. Muhammedow.
Opera aýdymçylarynyň ýerine ýetiriş aýratynlyklary

D. Moýtyýew.
Türkmen-hindi dostlugynyň keşpli beýany

S. Hemraýewa.
Daşary syýasy işi amala aşyrmakda “Sanly diplomatiýanyň” orny

R. Hydyrow, A. Babaýew.
Ýaş hünärmenleri taýýarlamakda okatmagyň häzirki zaman kompýuter programmalaryny ulanmagyň ähmiýeti

A. Döwletowa, Ç. Temirow.
Ulag meseleleriniň çözlüş algoritmleri we olary programmirlemek

J. Öräýewa.
Halkara söwda: milli we halkara kadalaryň sazlaşygy

A. Söýenjow.
“Node.js” gollanma: gysgaça syn we başlamak

B. Jumaýewa.
Banklarda goýum amallary işinde dünýä tejribesiniň ornaşdyrylmagy

N. Şamyradow.
Senagat kärhanalarynda elektrik energiýasynyň ýitgilerini azaltmagyň usuly

M. Daňatarowa, T. Mämmedow.
Artykmaç basyşly energiýa çeşmelerini tygşytlamagyň mümkinçilikleri

T. Paşykowa.
Ekologik barlaglar üçin Günüň ultramelewşe şöhleleriniň fotodetektoryny taýýarlamak

E. Beknazarow.
Türkmenistanyň daşary söwdasynda taýýar önümleriň eksportyny ösdürmegiň mümkinçilikleri

E. Annahanow, D. Gurbannazarow.
Ýerli çig mallardan magniý oksidini we kalsiý hloridini almagyň usullary

M. Resulgulyýew, Z. Şyhmyradowa.
Ýerli çig mal bolan fosfogipsden gurluşyk hekini we ammoniý sulfatyny almak

M. Akmämmedowa.
Böwürslen ösümliginden ekstrakt almak hem-de morfologik reňkleýjileri taýýarlamak

A. Aýytgulyýewa.
Trichodermatoprak kömeleginden oba hojalyk ekinlerine peýdaly biodökün öndürmek

Ş. Sähetdurdyýew, A. Baýramowa.
Ýetmez doglan bäbeklerde beýniniň gipoksik zeperlenmelerini döredýän howp täsirler

A. Myradowa, H. Babamuradow.
Türkmenistanda “Sagdyn Uniwersitet” ýörelgesini durmuşa geçirmekde Lukmançylyk uniwersitetiniň talyplarynyň iýmitleniş ýagdaýyna gigiýenik baha bermek