Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #3, 2019 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

J. Allaberdiýewa, B. Mämmedowa.
XVIII-XIX asyrlarda türkmenleriň aýakgaplarynyň görnüşleri.

G. Gylyjowa.
Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky gadymy şäher.

A. Babaýewa.
Guşak türkmen milli lybaslarynyň aýratyn öwüşginidir.

N. Tuwakow.
Şyh Şeref we onuň «Muinul-murid» eseri.

H. Halmamedow.
Täze döwürde ynsanperwer ylymlaryň derwaýyslygy.

M. Akmyradowa, A. Gurbandurdyýewa.
Türkmenistanda durmuş syýasatynyň amala aşyrylyşy.

M. Nurlyýewa.
Sinhron terjimäni öwretmekde aradaşlykdan okatmak tehnologiýalarynyň ulanylyşy.

B. Hojageldiýewa.
Aşgabadyň täze binagärlik keşbi.

G. Ataballyýew.
Bilim prosesini awtomatlaşdyrýan maglumatlar ulgamy.

G. Ataýewa.
Türkmenistanda ýaşlaryň zähmetini guramagyň we goramagyň hukuk esaslary.

B. Gurbanow, S. Saryýew.
Hünärmenleri taýýarlamakda okatmagyň häzirki zaman serişdeleriniň ähmiýeti.

E. Rozyýewa, M. Muhanow.
Bölekleýin söwdanyň aýlar boýunça möçberini çaklamak.

G. Geldimyradow.
Milli ykdysadyýetiň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmagyň ýollary.

N. Hudaýberdiýewa.
Kükürtbeton gurluşyk materiallarynyň düzümine goşulýan «Dien» modifkatorynyň düzümi, gurluşy we onuň alnyş usuly.

H. Altybaýew.
Sanly bilim ulgamynda bahalandyrmak usullary (bilim portalynyň mysalynda).

M. Şammedow.
Gowaça çöpüni kerçeýän maşynyň tehnologiýasyny we gurluşyny kämilleşdirmek.

G. Şyhgulyýewa.
Kesel ýaýradyjy mör-möjeklere (siňeklere) garşy göreşmekde narpyzyň ähmiýeti.

D. Babamuradowa, L. A. Orazowa.
Mary döwlet elektrik stansiýasynyň zyňyndy suwlarynyň himiki häsiýetnamasy we olary arassalamagyň tehnologiýasy.

M. Orazow.
Peltýeniň elementi esasynda sowadyjyny işläp taýýarlamak.

B. Annamyradowa.
Türkmenistanyň ýel hadysalarynyň derňewi.

P. Nurmedow, S. Garaýew.
Çyzykly parametrik programmirleme meselesiniň optimal çözülişinde innowasion tehnologiýalar.

A.G. Geldimyradow.
Ýerasty gaz saklawhanalarynyň ösüşiniň seljermesi.

J. Guldurdyýewa, H. Aýnazarow, G. Orazow.
Kök ujy periodontitiň bejergisinde sarygülüň ekstraktynyň peýdalanylyş aýratynlyklary.

A. Berdiýew.
Boýdänäniň fziki-himiki we dermanlyk häsiýetlerini öwrenmek.

S. Gurbanowa, B. Hojagulyýew, A. Halidowa.
Rewmatoid artritde ýürek-damar keselleri.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy