Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #1, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #1, 2019 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

Okyjylara.

G. Gurbangeldiýew.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly birinji kitabynda geografik atlar.

M. Rejepow, E. Kakajanow.
Gadymy galanyň taryhyndan.

R. Muhammedow, Ý. Hoçjyýew.
«Küştdepdiniň» türkmen saz sungatyndaky orny.

S. Akmyradowa.
Iňlis dili sapaklarynda diňleme endiklerini kämilleşdirmekde interaktiw usuly ulanmagyň ýollary.

J. Toýçiýewa, A. Öwezowa.
Çagalaryň pikirlenmek endiklerini ösdürmek üçin programma toplumlaryny işläp düzmek

G. Gelenowa.
Alymlaryň täze neslini kemala getirmek — döwrüň talaby.

W. Kadyrow.
Pudaklaýyn dolandyryşyň netijeliligini üpjün etmegiň hukuk düzgünleşdirilişi.

O. Popyýewa.
Howa ulaglary ulgamynyň ykdysady netijeliligini ýokarlandyrmak.

M. Amaniýazow.
Nanobölejikler we olary almagyň lazer ablýasiýa usuly.

B. A. Jumaýew, G. B. Agajanowa.
Elektrik energiýasyny sarp edijileriň elektron bazasyny ygtybarly dolandyrmagyň programma üpjünçiligi.

M. Ekäýew, A. Altyýew, W. Abdysetdarow.
Garagum çölüniň çägesinden gün hilli kremniý almagyň innowasion tehnologiýasy.

G. Garýagdyýew.
Çöllük ýerlerde ösümlikleri ösdürip ýetişdirmegiň döwrebap tehnologiýasy.

A. Abdyrahmanowa.
Türkmenistanda ekologiýa taýdan arassa önümiň bazaryny döretmek.

K. Ýalkabow.
Ýerleriň ykdysady bahasynyň we topragyň bonitetiniň elektron sanly geomaglumat kartasyny düzmek.

R. Nepesow.
Nebit guýularyndan gazlift usuly bilen önüm almak.

K. Kömekow.
Gurluşyk karýerleriň ekologiki meseleleri.

A. Jumagulyýew.
Türkmenistanyň energetika diplomatiýasy: halkara hyzmatdaşlygyny ýola goýmagyň netijeli guraly.

R. Akmämmedow.
Adamyň süňk ýiliginden sütün öýjüklerini bölüp almagyň we olary öwrenmegiň usullary.

O. Hudaýberdiýew.
Aralyň gelejegi baradaky alada — şu günüň wezipesi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy