Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #3, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #3, 2020 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

E. Beknazarow.
Bitarap Türkmenistanyň syýasy üstünlikleri.

Ç. Orazowa, M. Şyhyýewa.
Bitaraplyk syýasatynyň halkara gatnaşyklaryndaky orny.

Ç. Kakalyýewa, D. Geldiýewa.
Türkmen Bitaraplygynyň halkara gatnaşyklary ösdürmekdäki ähmiýeti.

A. Saparberdiýew, G. Kuşaýewa.
Bitaraplyk — türkmeniň dünýä ýalkym saçýan ýörelgesi.

M. Seýidowa.
Türkmen bitaraplygynyň milli kökleri.

M. Nepesow, G. Rejepowa.
Türkmenistanyň Bitaraplygy we halkara medeni hyzmatdaşlyklar.

M. Saryýewa.
Türkmenistanyň hoşniýetli Bitaraplyk ýörelgesi.

A. Gurbandurdyýewa.
Bitarap Türkmenistan — parahatçylygyň we ösüşiň kepili.

O. Taganow,Ý. Ulukow.
Bitaraplyk we serhet goragy.

M. Annamuhammedowa.
Türkmenistanyň Bitaraplygy ykdysady osüşiň özenidir.

O. Baýramowa.
Çeper edebiýatda Bitaraplygyň waspy.

Ý. Çaryýew.
Paýtagtymyzyň çäginde ýerleşen gadymy obalaryň taryhyndan.

G. Durdymyradow, A. Şamyradow.
Iňlis dilini öwretmekde oýunlaryň ähmiýeti.

O. Annadurdyýewa.
Çeper edebiýatda türkmen öýüniň interýeri (içki bezegi).

A. Aýdogdyýewa, B. Ýakubowa.
Türkmen saz sungatynda «Şasenem-Garyp» dessany.

M. Baýjanow.
Hazar deňziniň ulag-üstaşyr mümkinçilikleri.

D. Danliýew, O. Çerkezowa.
Köp manyly sport adalgalary iňlis dilinden türkmen diline terjime etmek.

S. Hojageldiýew, G. Gurbanowa.
Mary döwlet elektirik stansiýasynyň 8-nji energoblogyny gaz turbina desgasy bilen utgaşykly dolanyşykda işletmegiň usulyny derňemek.

R. Gulgaraýew.
Energiýanyň gaýtadan dikeldilýän çeşmelerini peýdalanmak arkaly demir ýol pudagynda energiýa üpjünçiligini döwrebaplaşdyrmak.

N. Çarykulyýewa.
Perowskit gün elementleriniň titan oksidiniň ýuka gatlagyny taýýarlamak we elektron mikroskopiýa barlagyny geçirmek.

B. Ýuldaşow.
Aralýaka sebitiniň ekologik meseleleri.

A. Hemraýew, B. Ataýewa, Ç. Hojamuhammedowa.
Kükürdi gurluşyk pudagynda ulanmagyň mümkinçilikleri.

A. Altyýew, S. Öwezsähedow, B. Atdaýew.
Organiki eredijileri ulanmak bilen garagumyň çäge ýataklarynyň mineral düzümini kesgitlemegiň usuly.

K. Kakalyýew, B. Salyhow, O. Aýnazarowa.
Awtomobiller ýuwlanda ulanylýan suwlaryň arassalanyş usullarynyň kämilleşdirilişi.

Y. Bolmämmedow, T. Hojageldiýew, A. Allaberdiýew.
Gipertoniýa keseliniň bejergisinde biologiki ritmiň wajyplygy.

A. Sähetniýazowa, B. Akiýewa, O. Annamuhammedowa.
Süýjüli diabetli näsaglarda adaty ýandak gülüniň gaýnatmasy bilen bejergini öwrenmek.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy