Mazmuny

Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy, #2, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Ýaşlaryň ylmy we tehnikasy» atly ylmy-köpçülikleýin elektron žurnaly, #2, 2020 (.pdf) göçürip almak

MAZMUNY

B. Mätliýew. Türkmenistanyň hemişelik Bitaraplygy halkara howpsuzlygy berkitmegiň möhüm guralydyr

G. Mezilow, M. Ekäýew. Nanotehnologiýa, grafen we nanomateriallaryň gelejegi

Ş. Kakalyýew. Zohak hakynda rowaýat

G. Kömekowa. Döwletliligi ündeýji halypalar

T. Hoşanowa. Halkara hukugynda Bitaraplyk institutynyň kämilleşmegi

B. Gurbandurdyýew. Düýrme gylyjyň aýratynlyklary

A. Nurmuhammedowa. Häzirki zaman dil biliminde sözlükleri düzmegiň derwaýys meseleleri

A. Ýazmuhammedow. Ş. Ahmedowa. Taryh dersini okatmakda işjeň usullardan peýdalanmagyň ähmiýeti

O. Halnazarowa. Dar çekimlileriň düşmek kadalaryny öwretmekde hormatly Prezidentimiziň kitaplaryndan peýdalanmaklygyň ähmiýeti

Ş. Annagylyjowa, L. Annadurdyýewa. Kinofilmde sazyň ähmiýeti (R. Rejebowyň «Zöhre we Tahyr» çeper kinofilmine ýazan sazynyň mysalynda)

Ç. Amanow. Inwestisiýadan alnan girdejileri çaklamak üçin modeller

E. Kadyrowa. Telekeçilik işinde sanly ykdysadyýeti kämilleşdirmek

N. Amankulyýew. Alternatiw energiýa çeşmelerini utgaşdyryp, «Altyn asyr» Türkmen kölüniň suwuny rejeli peýdalanmagyň tehnologiýasy

Ş. Akmyradow, S. Batyrow. Typma podşipnikleriň abatlaýyş işlerinde önümçilik mümkinçilikleriniň esaslandyrmasy

K. Arazmedow, M. Hudaýberdiýew. Ýerli çig mallardan energiýa tygşytlaýjy öýjükli kerpiji almagyň tehnologiýasy

S. Agalykow. Ülüşli — çyzykly programirlemäniň meselesiniň optimal çözülişinde innowassion tehnologiýalar

A. Döwletow, O. Baýramowa. Önümiň özüne düşýän gymmatyny peseltmegiň ýollary

P. Berdiýew. Demir ýol kärhanalarynda «WI-FI» tehnologiýasyny ulanmak arkaly simsiz lokal tory gurnamak

P. Hojagulyýew, O. Atajanowa, A. Ýazjumaýewa. Ýagtylyk diodlarynyň kömegi bilen ýazgylary we şekilleri almak

A. Pyşykowa, Ç. Hojamuhammedowa, B. Ataýewa. Ýerli çig mallardan ammoniý sulfatyny almagyň innowasion usullary

A. Hudaýnazarowa, M. Resulgulyýew. Döwletabat gaz ýatagynyň kondensatyndan karbon kislotalary almak

A. Akmyradow, B. Kakabaýewa, O. Hojalyýewa. Köpetdagyň paporotnikleriniň diuretik we antigelmint aýratynlyklarynyň ylmy-etnolukmançylyk jähtleri

M. Şyhlyýewa, M. Annanurowa, G. Babaýewa. Çagalarda dowamly içgeçmä getirýän howply faktorlar

T. Toýgulyýew, J. Penaýewa, A. Agamyradowa. Diabetiki retinopatiýany anyklamakda optiki kogerent tomografiýa barlagynyň orny


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy