Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, Ļ5, 2022 (.pdf)

MAZMUNY

N. Ýagşymyradow, B. Magtymowa.
Türkmenistanyň Bitaraplygy ýaş nakgaşlaryň döredijiliginde

M. Myradowa.
Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi – egsilmez ruhy gymmatlyk

G. Setdarowa.
IX–XIV asyrlarda Dehistanda alymlaryň kemala gelmegi

B. Hojagulyýewa.
Rus alymlarynyň işlerinde türkmen halkynyň parahatçylyk söýüjilik däpleri barada (’I’ asyryň ahyry – ’’ asyryň başy)

H. Geldiýew.
Magtymgulynyň şygyrlarynda Rüstemiň edebi keşbi

E. Bäşimowa.
Iňlis we türkmen dillerinde barlygy aňladýan baglaşdyryjysy bolan sözlemleriň degşirme derňewi

A. Gurbanow, L. Kurbanowa. Daşary ýurt dillerini öwretmegiň wajyp meseleleri

O. Esenow, J. Sopyýew.
13–14 ýaşly basketbolçylaryň fiziki ösüşi we morfofunksional aýratynlyklary

M. Agageldiýew.
Dessin-agtaryş işiniň netijelerini ulanmagyň häzirki zaman usullary

A. Jepbarowa, H. Baýramgeldiýew.
Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň döredilmeginiň hukuk esaslary

M. Öwlýägulyýew, G. Soltanmyradow, Ç. Wekilowa.
Sanly ykdysadyýetde ylmyň, innowasiýanyň we maglumat-aragatnaşyk tehnologiýalaryň orny

A. Aşirow.
Maýyşgak silindrdäki ideal suwuklygyň yrgyldylary baradaky mesele we onuň bilen baglanyşykly operatorly deňlemeler

M. Babaýew, A. Aşyrow.
“Galkynyş” gaz käniniň tebigy gazyny turşy gazlardan we suw buglaryndan arassalaýjy absorberleriň iş düzgünlerini seljermek

M. Gurbanýazow.
Biogaz öndürmegiň gün tehnologiýasy

Ş. Abdrahmanow, R. Esedulaýew, T. Ilamanow.
“Galkynyş” we “Ýaşlar” zolagynyň ýokarky ýura çökündileriniň duzara Ýolöten gorizontynyň kesimlerinde nebit, şerebe ýüze çykma meseleleri we olaryň çözgüdi

B. Nurýagdyýew.
Türkmenistanda ýol gurluşygynyň amatly görnüşlerini anyklamak baradaky meseleler

Ö. Çowdyrow.
Ulagyň iş ulgamynda döreýän näsazlyklary kesgitlemek

E. Annataganow.
Kebşirleýjiniň dem alyş goragyny üpjün etmek

P. Orazow.
Sement önümçiliginiň galyndysyny gaýtadan ulanmakda Wenturiniň skrubberini ulanmak

R. Nurberdiýew, S. Garryýew.
Ýerli çig mallaryň esasynda sulfat saklaýan sement klinkerini öndürmegiň mümkinçilikleri

B. Reýimow.
Ýapyk çyglylyk aýlawly gün ýyladyşhanalarynyň howa gurşawyndaky we toprakdaky suw aýlanyşygy

N. Amannepesow, K. Mawlanow, M. Ergeşow.
Koronawirus ýokanjy barada ilatyň sowatlylyk derejesi

A. Annamuhammedow, M. Bekeşow, Ý. Güjükbaýewa.
Ýumşak dokuma sarkoma keseliniň bejeriş ýollaryny gowylandyrmak


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy