Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #4, 2022 (.pdf)

Mazmuny

I. Ahmedow, M. Annameredowa.
Türkmenistanyň hazarýaka sebitiniň sanly kartasyny döretmek

A. Hojaýew, E. Annagulyýewa, A. Garahanow.
«Çoganly» ýazlag meýdançasynyň topraklarynyň häsiýetleriniň derňewleriniň netijeleri

S. Saryýew, Ş. Hojaýewa.
Ýylylyk turbalaryny transformatorlarda ýerleşdirmegiň derňewi

A. Derýaýew.
Kese guýynyň proflini düzmekligi meýilleşdirmek

D. Atadurdyýew, A. Aşyrow.
Deňiz ýatagynyň tebigy gazyny toplumlaýyn özleşdirmekde termoseparasiýa usullary

M. Synykowa.
Demir ýol ulagy bilen ýolagçylary gatnatmagy we ýükleri daşamagy düzgünleşdirmegiň hukuk esaslary

R. Nurberdiýew.
Sement betonynyň korroziýasy we onuň öňüni almagyň çäreleri

G. Gylyçdurdyýewa, B. Annageldiýew. Dykyzlygy ýokary bolmadyk ürgün materiallar üçin greýfer susagy

M. Amanowa, W. Nawnyko, W. Şepelewiç.
Bi12TiO20 kristalyň (001) kesiminde garyşyk serpikdiriji gologrammada iki tolkunyň özara täsiriniň derňewi

M. Meredow, Ş. Halbaýew, O. Haýdarowa.
Wodorodyň we düzüminde wodorod bolan gazlaryň optoelektron sensorlary

Ç. Kulyýew, M. Atabaýew.
Amyderýanyň orta akymynyň suwaryş hilini gowulandyrmagyň mümkinçilikleri

D. Taganow.
Damjalaýyn suwaryşda topragyň yzgarlylygynyň konturlary

M. Resulgulyýew, Ģ. Babaýew.
Himiýa senagatynyň önümçilik zyňyndylaryndan senagat ähmiýetli önümleri almagyň kämilleşdirilen usulyýetini işläp düzmek

A. Abduraimow.
Limon kislotasyny amidirleme täsirleşmesiniň kinetikasy

D. Amanmyradow.
Çaganyň terbiýesi hem-de hukuk goragy — maşgalanyň we döwletiň wajyp wezipesi

H. Mätiýew.
Talyplaryň ruhy-ahlak medeniýetiniň kemala getirilişi

L. Hudaýberdiýewa.
Döwlet gullukçylarynyň sözleýiş medeniýetini kämilleşdirmegiň ähmiýeti

A. Öwezowa, O. Nobatowa, O. Geldimyradowa.
Woleýbolçy türgenleriň fziki ösüşiniň we beden durkunyň antropometriki görkezijileri

O. Kakabaýewa, T. Saryýewa, M. Arslanowa.
Çagalarda demgysma keselinde suw-elektrolit çalşygynyň aýratynlyklary

S. Baýramow, M. Nazarowa, G. Çaryýewa.
Buýanyň we porsy çomujyň mineral düzüminiň deňeşdirme barlagy we ekologiýa taýdan arassalygy

O. Babakow.
Gadymy zamanlarda seýrek duş gelýän keseller

O. Saparmämmedowa.
Paryzdepeden alnan antropologik tapyndyda osteomiýelit keseliň kesgitlemesi

N. Gurbanow, S. Baýmyradowa.
Iňlis dilinde ýönekeý sözlem gurluşynyň esasy nusgalary

L. Ömirowa.
Magtymguly we türkmen-nemes edebi gatnaşyklary

M. Meredow.
Salar Baba Gulaly ogly Hyrydarynyň «Jamyg-ut taryh» atly golýazmasy we onuň öwrenilişi

K. Garowow, Ý. Osipowa.
Çary Nurymowyň ikinji simfoniýasynyň dramaturgiýa aýratynlyklary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy