Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #2, 2022 (.pdf)

Mazmuny

D. Durdymuhammedow.
Türkmenistanda aşa ýokary woltly energoulgamlarynda käbir meseleler we olaryň ykdysady ähmiýeti

G. Allamuradow.
Öýjükli radiotorlarynyň özara elektromagnit ylalaşygynyň derňewleri

B. Rozykulyýew.
Watanymyzyň dost-doganlyk serhedini berkitmekde sanly ulgamyň ähmiýeti

N. Amannepesow.
Türkmenistanda lukmançylyk diplomatiýasynyň häzirki wagtdaky wajyp ugurlary

A. Geldimyradow, J. Muhammedowa.
Gazgeçirijileriň ugrundaky böleklerde abatlaýyş-dikeldiş işlerini meýilnamalaşdyrmak

B. Esenow, W. Amantaganow, M. Hallyýew.
«Türkmennebit» döwlet konserniniň känlerinde döwürleýin gazlift usuly bilen ulanylýan guýularyň işleýşiniň seljermesi

B. Pirniýazow.
Günorta-Gündogar Türkmenistanyň duzüsti gatlaklarynda kükürtsiz gazyň ýataklaryny barlamagyň usulyýeti

Ý. Myradow.
Maliýe aktiwlerini bahalandyrmakda möhüm seljerme

G. Taganowa.
Bazar ykdysadyýetinde süýşürintgileri maýa goýumlara öwürmegiň nazary esaslary

A. Çaryýew, G. Şemsetdinow.
Nokatlaryň bir gipertekizlikde ýatmaklygynyň şertleri

A. Daňatarow.
Türkmenistanyň şertlerinde agromelioratiw uniwersal maşynlarynda nanotehnologiýany ulanmagyň aýratynlyklary

T. Garlyýew, B. Garaýew.
Dowardarçylyk we çopan alabaýlarynyň terbiýelenişi

A. Saparmyradow, G. Nowruzow, S. Saparmyradow.
Gowaçanynyň tohum çigidini takyk ekmegiň innowasiýa-biologiki usulynyň önümçilik synagynyň netijeleri

O. Saryýewa.
Gyýanlydaky polimer zawodynda ulanylýan aýlaw suwunyň talhlygyny kalsiý nitratynyň ergini bilen sazlamak

M. Borjakowa.
Kärhanalarda zähmet gatnaşyklaryny döwrebap guramagyň hukuk esaslary

Ç. Annadurdyýewa, B. Halmedow.
Wagtyna ýetmedik çagalaryň perinatal döwründe merkezi nerw ulgamynyň zeperlenmeleri

K. Hojagulyýew.
Türkmen şekillendiriş sungatynda watansöýüjilik

B. Mollaekäýew.
Ibn Tokmak we onuň döredijiligi

Ç. Şyhmämmedow.
Türkmen diliniň düşüm kategoriýasynyň pars dilinde aňladylyşy

B. Toýlyýewa.
Magtymgulynyň şygyrlarynda hil sypatlarynyň ulanylyşy we olaryň hyzmatlary

S. Aşyrow.
Sanly tehnologiýalar — bilim bermegiň döwrebap serişdesi we usuly

K. Hümmäýew.
Medeniýet ulgamyny sanlylaşdyrmagyň halkara tejribesi

A. Saparow, G. Kakalyýew, Ý. Çaryýew.
Pedagogiki testirlemede göreşijileriň fziki we tehniki taýýarlygynyň funksional görkezijilerini kesgitlemek

H. Kadyrow.
Iňlis dilini okatmakda döwrebap bilim tehnologiýalarynyň pedagogik we psihologik esaslary

T. Litwina, J. Orazowa.
S. Tüýliýewiň «Bentler» simfoniki poemasynyň saz diliniň aýratynlyklary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy