Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #1, 2022 (.pdf)

Mazmuny

R. Hojamyradowa.
Hormatly Prezidentimiziň eserlerinde Gündogaryň meşhur alymlarynyň ylmy döredijilik mirasy hakynda

Ş. Bekçiýewa.
Adam hukuklary ulgamynda ekologiýa hukugynyň orny

A. Saparow.
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň ählumumy ösüşi we abadançylygy üpjün etmekdäki ornunyň ykrarnamasy

A. Jumagulyýew.
Türkmenistanyň «ýaşyl energetikany» ösdürmek boýunça halkara hyzmatdaşlygy

R. Esedulaýew, B. Mämmedow, G. Garaýew.
Ultrases tolkunlarynyň nebiti we gazy çykarmakdaky, taýýarlamakdaky ähmiýetiniň häzirki zaman meseleleri

M. Meredow, Ş. Halbaýew, O. Haýdarowa.
Pd-InP ýarymgeçirijili diod gurluşlarynyň elektrik we fotoelektrik häsiýetlerine wodorodyň täsiri

A. Ökdirow, Ş. Mahmydowa.
Elektrik ulgamlaryny hasaplamagyň usullaryny saýlap seçmek we önümçilikde ornaşdyrmak

G. Agajanow, D. Atadurdyýew.
C5-C7 izoalkanlaryň termik krekinginiň mehanizmleriniň esasynda etileniň we propileniň çykyşlaryny hasaplamak

A. Garajaýew, S. Bekgenow.
Maýyşgak gapdaky relaksirlenýän ideal suwuklygyň kiçi yrgyldylary baradaky mesele

A. Aşirow.
Turbadaky ideal gysylýan suwuklygyň aýlanma hereketiniň meseleleri

D. Gadamow, A. Aýdogdyýew, A. Saparowa.
Bazalt süýümi we onuň esasynda alynýan kompozit materiallar

A. Saparmyradow, B. Jumaýew.
Potensial çukurda kwant prosesini optimal dolandyrmagyň matematiki modeli

H. Soltanow, P. Gurbanow.
Kirşiň deňlemesi üçin käbir lokal däl meseleler

A. Akyýewa, M. Meredow.
Gowaçanyň G. hirsutum görnüşiniň sortlarynyň gibridlerinde ýapragyň alamatlarynyň nesle geçijiligi

S. Nuryýew, A. Akmyradow, O. Ballyýewa.
«Altyn kölüň» suwunyň fziki-himiki häsiýetleri we kenarýaka ösümlikleriniň biodürlüligi

T. Saryýewa, Ç. Toýmyradowa, M. Annanurowa, M. Ilamanow, M. Annaýew.
Çagalarda iýmit siňdiriş ýollarynyň kesellerinde käbir makronutriýentleriň çalşygynyň aýratynlyklary

T. Ahmedowa, B. Orazmyradowa, G. Garamanowa, M. Kalaýewa.
Ösmedik göwrelilikde folat tapgyrlygynyň genleriniň polimorfzminiň barlaglary

B. Mämmedowa, J. Allaberdiýewa.
Türkmenleriň Garagoýunly we Akgoýunly döwletlerinde balykçylyk

O. Adykowa.
Sarahs oazisiniň daşdan ýasalan tapyndylary

G. Gündogdyýewa.
Türkmen we pars nakyllarynda bedewiň waspy

J. Babaýewa.
Iňlis dili sapaklarynda terjimäni öwretmegiň usullary

B. Jepbarowa.
«Gözenek» adalgasynyň manysy hakynda

B. Hajymämmedow.
Andalyp haýsy yşkyň bilbili?!

G. Ataýewa.
Türkmen sungatynda kino sazy žanrynyň döreýiş we ösüş taryhyny öwrenmegiň meseleleri


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy