Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #6, 2021 (.pdf)

Mazmuny

A. Söýegowa.
Garaşsyzlyk we Bitaraplyk — ösüşleriň berk binýady

A. Omarowa.
Türkmenistanyň suw diplomatiýasy: durnukly ösüş we Aral deňzi

D. Mämmedow, A. Şükürow.
Nanokomponentleri ulanmak arkaly demirbeton öňümlerini korroziýadan goramak

A. Derýaýew, R. Esedulaýew.
Günorta Türkmenistanyň meýdanlarynda buraw işleri amala aşyrylanda ýuwudylmagyň öňüniň alynmagyna ýa-da ýok edilmegine ýardam etjek tehniki çözgütler

A. Ibragimow, B. Hajyýewa, A. Mämiýewa.
Geologiki taryhda läbik wulkanlaryň işi we olaryň energetiki gözbaşlary baradaky meseleler

A. Geldimyradow, A. Amanowa.
Ekologiýa zyýanly täsirini azaltmak makasady bilen kömürturşy gazyny ýerasty saklawhanalara ýygnamak

M. Rahmanow, A. Öwezow.
Maple programma arkaly salgytlary hasaba almak bilen kärhananyň girdejisini optimallaşdyrmak

D. Kulyýew, M. Rahmedow.
Figuralaryň aýlanma hereketlerini sanly tehnologiýalar arkaly derňemegiň aýratynlyklary

A. Jumaýew, K. Saryýew.
Elektrik energiýasy bilen üpjün etmekde on grid we of grid ulgamlary ulanmaklygyň mümkinçilikleri

P. Nazarow, M. Bendow.
Tok güýjüniň ululygyny we elektrik geçirijilerine çenli aralygy uzakdan ölçemek

O. Çaryýew.
Tebigy şertlerde konsentrirlenen senagat suwlaryndan litiý hloridini almagyň mümkinçilikleri

A. Ahmedow.
Naften uglewodorodlarynyň konsentratyny okislendirmek arkaly alnan oksikislotalaryň himiki tebigatyny öwrenmek

T. Şekeralyýew, N. Aýdogdyýew.
Ýangyç tygşytlamakda kombinirlenen oba hojalyk agregatlaryny ulanmagyň ähmiýeti

A. Ýollybaýew, L. Ahmedowa.
Ýaş alma nahallarynyň suw saklaýjylygyna dökün düzgüniniň täsiri

B. Hojagulyýew, M. Elýasow, H. Jumýaew, T. Annanepesow.
Ýaş näsaglarda miokardyň ilkinji infarktynyň geçiş aýratynlyklary

R. Gurbanow.
Gyzylödegiň berçli daralmalarynda bejeriş-dikeldiş usullaryna täzeçe çemeleşme

B. Allaberdiýewa, Ş. Ýagşysähedow, K. Guldurdyýew.
Ýiti koronar sindromynda miokardyň rewaskulýarizasiýasynyň ähmiýeti

Ş. Berdiýewa, A. Annamuradowa.
Gipertenziw ýagdaýlarda koagulopatiki gan akmagyň öňüni alyş çäreleri

H. Mätiýew.
Ýokary okuw mekdepleriniň mugallymlar we ýolbaşçylar düzüminiň pedagogik medeniýetiniň kemala getirilişi

M. Babaýewa.
XX asyrda türkmen zenanlarynyň maddy-ruhy durmuşynda bolup geçen özgerişler

S. Tekemämmedowa, O. Ödäýewa.
Türkmen dili sapaklaryny döwrebap guramagyň usullary

O. Nuryýewa.
«Kutadgu bilig» eseriniň dilinde sözleriň bogun gurluşy

G. Muhammedow.
Baýram hanyň parahatçylyk we ynsanperwerlik ýörelgeleri

G. Saparmyradowa.
Nakgaşçylykda zähmet gahrymanlarynyň keşbi

Z. Gabibowa.
R. Allaýarowyň skripka we simfoniki orkestr üçin konsert-poemasynda poemalylyk gurluşyň däpleri


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy