Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #5, 2021 (.pdf)

Mazmuny

M. Amanowa.
Häzirki zaman halkara syýasatynda Bitaraplyk ýörelgesiniň ähmiýeti

S. Seýidow, A. Goýunlyýewa.
Türkmen halkynyň halkara gatnaşyklar ýörelgeleriniň taryhy çeşmelerde şöhlelendirilişi

B. Annagurbanowa.
Awtoulag hyzmatlarynyň netijeliligine we hiline baha bermek

A. Gurbanweliýewa.
Pd-n-GaAs üst-päsgelçilikli gurluşlary almak we olaryň fotoelektrik häsiýetlerini derňemek

M. Annaberdiýewa.
Monokristal GaP esasyndaky Au-n-GaP şottki diodynyň elektrik we fotoelektrik häsiýetleri

D. Elýasow, S. Izimow, N. Niýazmyradow.
Körpeje gaznebitkondensatly käniniň geologiki aýratynlyklary bilen suwlulanma şertleriniň arasyndaky baglanyşygyň seljermesi

S. Esedulaýew.
Suwda ýüzýän känleriň ahyrky gaz berijilik koefsiýentini çaklamak

M. Hudaýberdiýew.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň suwuny obasenagat toplumynda peýdalanmagyň tehnologiýasy

M. Atabaýew, Ç. Kulyýew.
Amyderýanyň orta akymynyň suwunyň mineral düzüminiň üýtgeýşi

G. Mawyýew, L. Atamalowa, G. Hudaýberdýewa.
Türkmenistanda kükürdi senagat pudaklarynda ulanmaklygyň amatly ugurlaryny derňemek

P. Hydyrow.
Agrobiosenozlardaky çanakly sakyrtgalaryň deňeşdirme barlagynyň netijeleri

S. Aşyrow.
Innowasion agromelioratiw maşynlarda nazary modelirleme

N. Myratnazarowa, M. Annaberdiýewa, N. Orakaýewa, J. Hudaýberenow, Ą. Geldiýew.
Gök iriň ýokançly ýaralaryň dinamikasynda sitogrammalaryň ähmiýeti

A. Öwezow, O. Borodina, A. Çaryýewa.
Türkmenistanyň Aralýaka sebitlerinde suwuň fziki-himiki, bakteriologiki we radiologiki görkezijilerine yzygiderli gözegçilik

M. Berdimyradowa, M. Jumaýew, G. Polatowa, S. Hajyýew, Ç. Batyrow, B. Agaýewa.
Süýt mäzleriniň howply täze döremeleriniň HER-2 pozitiw ötüşen görnüşleriniň target bejergisi

G. Hanowa.
Erkin göreş bilen meşgullanýan türgenleriň käbir ýürek-damar ulgamynyň görkezijileriniň durnuklylygy

B. Täşliýewa, A. Nyýazlyýewa.
Internet çeşmeler ýokary okuw mekdebinde daşary ýurt dilini okatmagyň serişdesi hökmünde

O. Goçowa.
Sanly tehnologiýa türkmen dil biliminde

S. Atdaýew.
Türkmen yzçylary

K. Amanmyradow.
Baýram hanyň türkmen-hindi medeni gatnaşyklarynyň taryhyndaky orny

O. Orazow, M. Bekjäýewa.
Misserian keramikasynyň himiki barlagy

R. Geldiýew.
«Hüwdi» sözüniň gelip çykyşy

G. Ýazmämmedowa.
Aşyr Kulyýewiň we Ýuliý Meýtusyň «Abadan» operasynyň sazynyň milli aýratynlyklary


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy