Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #4, 2021 (.pdf)

Mazmuny

S. Toýlyýew.
Garaşsyzlyk ýyllarynda türkmen ylmynyň ösüşi

A. Gylyjow.
Hormatly Prezidentimiziň «Enä tagzym — mukaddeslige tagzym» atly kitabynda taryhy şahsyýetler

M. Mämedowa.
Sanly özgertmeleriň iş bilen üpjünçilik ulgamynyň ösüşine täsiri

S. Nazarow.
Ilatly merkezden uzakda ýerleşen durmuş-önümçilik toplumlarynyň energiýa üpjünçiliginiň meseleleri

B. Arbabow, M. Serdarow.
Şäher ykdysadyýetiniň nazary esaslary

N. Gurbanmämmedow.
Çyzykly däl giperbolik deňleme üçin bir köpnokatly meseläniň çözüwiniň käbir häsiýetleri

G. Akyýewa, N. Nobatowa, D. Amannazarow.
Telekeçilikde önümleriň önümçiliginiň we hyzmatlaryň netijeliligini hem-de bäsleşik ukybyny ýokarlandyrmagyň ýollary

M. Babaýew.
Tebigy gazy turşy gazlardan arassalaýjy absorberiň iş düzgünine daşky gurşawyň täsiri

E. Jumaniýazowa.
Gaz serişdeleriniň —3 derejesiniň tassyklanyşy boýunça ileri tutulýan obýektleri saýlamagyň usuly

A. Seýtjanow.
Gyzylgaýanyň demirli magdanynyň önümçilik şertlerinde baýlaşdyrylyşy we sement önümçiliginde ulanylyşy

E. Kokanowa.
Merkezi Garagumyň sazak tokaýlarynyň çekirtgeler toplumy

A. Gapurow.
Azyk önümlerini baýlaşdyrmakda antioksidant häsiýetli ýerli dermanlyk ösümlikleriň ulanylyşy

M. Zahirow.
Damarlar ulgamynda gan akyşynyň üç ölçegli matematiki modeliniň san çözüwi

G. Allamuradow.
Bir meňzeş radioýygylyklar zolagynda işleýän hemra aragatnaşyk ulgamlarynyň elektromagnit ylalaşygynyň hasaplamalary

A. Ataýew.
Türkmenistanda ykdysadyýet ylmynyň häzirki ýagdaýy we ony ösdürmegiň käbir meseleleri

J. Sopyýew, M. Atageldiýew, E. Sopyýew.
Maksatlaýyn türgenleşikleri geçirmegiň usullary

N. Amannepesow, G. Öwliýagulowa, A. Öwezow.
Türkmenistanda COVID-19-yň öňüni almakda halkara aragatnaşyklary wagtlaýyn çäklendirmegiň ähmiýeti

S. Pleskanowskaýa, A. Täçmuhammedowa, A. Seýitmedowa, A. Geldiýew.
Dowamly miýeloleýkozda trombositleriň morfofunksional häsiýetnamasy

B. Taganow.
Etnografýa — halk hakydasynyň ylmy ýazgysy

M. Ylýasow.
Beýik Seljuk türkmen şädöwletiniň ykdysadyýeti

P. Durdygylyjow.
Tahyrylar döwletiniň döremeginiň syýasy-ykdysady şertleri

M. Kuliýewa.
Iňlis dili mugallymlaryny taýýarlamagyň döwrebap usulyýeti

L. Gurdowa.
Türkmen we ýapon dillerindäki meňzeş sözler


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy