Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #2, 2021 (.pdf)

Mazmuny

H. Durdyýew.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň dil taglymaty

O. Geldimyradowa.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Älem içre at gezer» romanynda türkmen halk döredijilik eserleri

Ş. Abdrahmanow.
Galkynyş we Ýaşlar gaz känleriniň düzüm-geologiki modeli

G. Saparmyradowa.
Magistral gyzdyryjy turbalarda gazyň temperaturasynyň paýlanyşyny hasaplamak

B. Arbabow, Ý. Seýitgeldiýew.
Kremniý öndürmegiň innowasion tehnologiýalary we Türkmenistanda gün energiýasyny ulanmagyň ykdysady jähtleri

M. Öwezow, A. Aşyrow.
Gaz himiýa senagatynyň tehnologik proseslerini optimallaşdyrmak üçin tebigy gazyň düzüminden C5-C7 gidrokarbonlary bölüp almagyň önümçilik meseleleri

A. Derýaýew.
Gündogar Türkmenistanyň meýdanlarynda rifi önümli gatlaklary açmagyň reglamenti

M. Babaýew, R. Esedulaýew, A. Aşyrow.
Tebigy gazyň düzümindäki turşy gazlaryň fziki-himiki häsiýetlerini seljermek

G. Aýtkuliýew, O. Çaryýew.
Ýerasty suwlaryndaky seýrek elementler — nebit-gazlylygyň görkezijileri

A. Saparow, J. Meredowa, A. Meläýewa.
Konsentrirlenen kükürt kislotasynyň suw erginindäki konsentrasiýasyny ölçemegiň aýratynlyklary

A. Ýollybaýew, M. Piriýew.
Türkmenistanyň toprak-howa şertlerinde afrika darysynyň topragyň duzuna durnuklylygy we hasyllylygy

M. Ibragimow.
Sygyrlary emeli usulda tohumlandyrmak üçin höwür öküzlerden tohum almak we ony saklamak

A. Akyýewa, M. Meredow.
Gowaçanyň G. hirzutum görnüşiniň sortlarynda ýapragyň üst meýdanynyň emele geliş aýratynlyklary

Ş. Bekçiýewa.
Ekologiýalaşmak — durnukly ösüşiň wajyp şerti

K. Hümmäýew.
Ilaty durmuş taýdan goramak ulgamyny sanlylaşdyrmagyň taryhyndan

F. Nurgeldiýewa.
Täze durmuşyň sanlylaşdyrylmagy

H. Mätiýew.
Şahsyýetiň ruhy-ahlak medeniýetini kemala getirmegiň serişdeleri we bu ugurdaky päsgelçilikler

A. Orazalyýewa, B. Berdiýew, J. Döwletowa, P. Öwezgylyjow, G. Muhammetmyradowa.
Diabetiki retinopatiýada gözüň tor gatlagynyň paramakulýar zolagynyň morfometriki görkezijileri

M. Elýasow, B. Hojagulyýew, R. Alyýew.
Sitokinler we olaryň bedeniň köpugurly sazlaýjylyk ulgamyndaky ähmiýeti

A. Baýlyýew, H. Gutlymyradow.
Internet Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe Türkmenistanyň taryh ylmynda maglumatlaryň täze çeşmesidir

A. Berdiýew, P. Halmyradow.
Şähryslamdaky ussahanada geçirilen barlaglar

O. Gurbanow.
Mahmyt Şabesteriniň edebi mirasynyň ylmy we çeperçilik kökleri

A. Hallyýewa.
«Görogly» şadessanyndaky adam atlarynyň funksional häsiýetnamasy

R. Amangeldiýew, G. Ataýewa.
«Mukamyň syry» flminiň sazynda milli aýratynlyklar


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy