Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #1, 2021 (.pdf)

Mazmuny

B. Taýharow.
Bitaraplyk — işjeň maýa goýum syýasatynyň binýady

B. Mätliýew.
Türkmenistanyň daşary syýasatynyň we diplomatiýasynyň ählumumy howpsuzlygy üpjün etmekdäki orny

R. Agaýew.
Energetika senagatynyň meselelerine sanly tehnologiýalary ornaşdyrmak

H. Ýowjanow.
Ýerli mineral çig mal serişdelerini gaýtadan işlemegiň täze tehnologik usullary

B. Pirniýazow, I. Lurýewa, I. Prihodko.
Günorta-Gündogar Türkmenistanda kükürtsiz gazly käni ýüze çykarmagyň we özleşdirmegiň aýratynlyklary

P. Gurbanmämmedow.
Wolterra-Fredgolm integrodiferensial deňlemäniň çözüwiniň käbir häsiýetleri

D. Çopanow, A. Geldimyradow, P. Ataýew.
Kükürtli beton kompozit materialynyň ulanylyş mümkinçilikleri

J. Akgaýew, O. Myradowa.
Harytlary we hyzmatlary sarp edijiniň özüni alyp barşyny modelirlemegiň nazaryýet düzümi

O. Hallyýewa.
Akyndy suwlaryndan alnan gyrmança çökündilerini gaýtadan işlemekligiň tehnologiki usullary

B. Daňatarow, B. Kakabaýewa, A. Aşyrowa.
Alapakyrdan alnan fawolignan birleşmesi

R. Nurberdiýew.
Sement önümçiliginiň derwaýys meseleleri we çözgütleri

M. Şirmämmedow.
Gowaçanyň ösüşini tebigy togtatmak alamatynyň nesle eýerijiligi

O. Ballyýewa.
Ekologik hukuk bozulmalary üçin raýat jogapkärçiligini düzgünleşdirýän häzirki zaman milli kanunçylygyň ähmiýeti

J. Hojamyradow, H. Hydyrow, Ý. Güjükbaýewa.
Süňkleriň fbroz displaziýa keseliniň monoossal görnüşiniň anyklaýyş we bejeriş mümkinçilikleri

Ý. Nurgeldiýew, K. Hojagulyýew.
Orta asyr jahankeşdeleri türkmenleriň gidrotehniki desgalary dogrusynda

J. Öwezowa.
Agar çäkmen — türkmenleriň adaty üstki egin-eşigi

M. Kuliýewa.
Internet-platforma daşary ýurt dillerini uzak aralykdan öwretmegiň didaktik serişdesi hökmünde

P. Koldaşowa.
Iňlis we türkmen dillerinde has atly frazeologizmleriň semantiki aýratynlyklary

M. Seýidowa.
Magrupynyň «Döwletýar» dessanynda Döwletýär begiň durmuş işjeňligi

M. Nurlyýewa.
Dilden terjimäni öwretmekde deslapdan ýazgyly-ýagdaýlaýyn usulyň ulanylmagy

R. Gökleňow.
Gazet dilinde edebi söz ulanyşyň kadalary

A. Amannepesow.
«Oguz» gyjagynyň bäşinji kirşiniň häsiýetnamasy


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy