Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #5, 2020 (.pdf)

Mazmuny

A. Nuryýew.
Türkmen bitaraplygynyň taryhy kökleri.

G. Joraýew.
Türkmenistanyň Bitaraplygy parahatçylygy we durnukly ösüşi üpjün etmekde möhüm tejribe hökmünde.

H. Geldimyradow.
Dünýä ykdysady çökgünlikleri we olary ýeňip geçmek boýunça Türkmenistanyň tejribesi.

A. Mälikgulyýewa.
Türkmenistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmekde standartlaryň ähmiýeti.

G. Saryýewa.
Seýsmiki öňüni alyş — ýurdumyzyň milli howpsuzlygynyň aýrylmaz bölegi.

D. Gadamow.
Goşa häsiýetli üst-işjeň birleşmeleriň alnyşy we häsiýetleriniň barlagy.

K. Kertiýew.
Dünýä hojalygy: kiçi ulgamlary saýlamagyň ölçütleri we ösüşiniň esasy görkezijileri.

J. Alimow, G. Almazowa.
Birinji koordinatasyna görä birjynsly, birjynsly üzülýän markow prosesiniň geçiş ähtimallygyny kesgitlemegiň ýene-de bir usuly.

M. Babaýew, R. Esedulaýew, A. Aşyrow.
Tebigy gazy arassalaýjy amin absorberiniň tehnologik düzgünini kämillsdirmek.

S. Nazarow, M. Rahymow, G. Hekimow.
Şepbeşikli gysylmaýan suwuklyk ýylylykgeçirijini optimal modelirleme hakynda.

M. Gurbanýazow, A. Nowruzhanow.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň zeýakaba suwlaryny önümçilik üçin duzsuzlandyrmagyň barlaglary.

Ş. Abdrahmanow, T. Ilamanow, O. Baýramdurdyýewa.
Günorta-Gündogar Türkmenistanyň ýokarky ýura çökündileriniň biostratigrafýasy boýunça geologiki barlaglaryň aýratynlyklary.

M. Annaberdiýewa, D. Melebaýew.
Nanostrukturirlenen Au-n-GaP,Au-p-GaP Şottki fotodiodlarynyň elektrik we fotoelektrik häsiýetleri.

A. Döwletgylyjow.
Gögeýinleriň Tabanus urugyna degişli köpçülikleýin ýaýran görnüşleriniň aýratynlyklary we olara garşy göreş çäreleri.

Ý. Nuryýew.
Grafologiýa ylmynyň jenaýatlary çalt we doly açmakdaky orny.

J. Orazgylyjow.
Žan-Silwen Baýiniň ylmy mirasynyň türkmen ylmy üçin ähmiýetliligi.

T. Hojageldiýewa.
Abulgazy Bahadyr han we tebipçilik ylmy.

S. Mämmetnurow.
Türkmen dilini Ýewropada öwrenmegiň başlangyjy.

G. Atadurdyýewa.
Rus dilini öwretmegiň usulyýetiniň kämilleşdirilmeginiň taryhyndan.

G. Gurbandurdyýew.
Saz we parahatçylyk.

M. Elýasow, H. Jumaýew.
Ýüregiň işemiýa keselini bejermekde emel usullarynyň ösüşi.

M. Myradowa, B. Gurbangulyýew, N. Tokgaýew.
Ýetginjek futbolçylaryň ýürek-damar ulgamynyň wegetatiw üpjünçiligi we olaryň fziki işjeňligi.

M. Ergeşow, N. Amannepesow, B. Allaberdiýewa.
Ýürek işemiýaly näsaglarda töwekgelçilik şertleri.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy