Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #3, 2020 (.pdf)

Mazmuny

M. Hommadowa.
Hormatly Prezidentimiziň «Atda wepa-da bar, sapa-da» atly kitabynda türkmen seýisçiliginiň ylmy esaslary.

B. Taňryberdiýew.
Hünärmenlerde sanly başarnyklary ösdürmegiň ykdysady ähmiýeti.

M. Kelowa, L. Berkeliýewa, B. Atamanow.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň zeýakaba şor suwlary arassalananda koagulýasiýa usulynyň amatly şertlerini kesgitlemek.

N. Aýnazarow.
Importyň düzüminiň kämilleşdirilmegi Türkmenistanda innowasion ykdysadyýeti kemala getirmegiň şerti hökmünde.

G. Wasowa.
Döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygy-ykdysady ösüşiň wajyp ugry.

Ç. Seýitnepesow, G. Allamuradow, K. Annagulyýew.
Ýerüsti hemra we öýjükli aragatnaşyk ulgamlarynyň elektromagnit ylalaşygynyň derňewleri.

K. Saryýew, M. Orazberdiýewa, J. Batmanow.
Özbaşdak energiýa tygşytlaýjy gün ýyladyşhanasy.

G. Orazow, A. Hojalyýew.
Ýokary woltly elektrik torlaryny howa şertlerine görä optimallaşdyrmak.

A. Derýaýew.
Buraw ergininiň ýuwudylmagynyň öňüni almagyň ýa-da ýok etmegiň meseleleri.

A. Işanowa.
Gazgeçirijileriň poslamasyna dürli ýagdaýlaryň ýetirýän täsirini öwrenmek.

H. Geldiýew, R. Nepesow.
Guýynyň bellenilen çuňlugynda basyşyny hasaplamagyň usulyýeti.

R. Nurberdiýew, A. Aýdogdyýew, A. Seýitjanow.
Sement önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmagyň amatly ugurlary.

A. Geldihanow, A. Ýollybaýew.
Köýtendagyň forasynyň seljermesiniň deslapky netijeleri.

A. Abdullaýew.
Dürli dökün kadalarynyň üzümiň ösüşine we hasyllylygyna edýän täsiri.

T. Annagulyýew, A. Ataýew.
Türkmenistanyň oba hojalygynda suwaryş suwuny rejeli peýdalanmagyň käbir meseleleri.

Ý. Nuryýew.
Grafologiýa ylmynyň adamyň jenaýata bolan gatnaşygyny anyklamakdaky orny.

T. Hmelewskaýa, Z. Muhammedowa, Ý. Zawodçikowa.
Çopantelpegiň (Flores Chamomillae) gülleriniň demlemesiniň ak syçanlaryň uýgunlaşma reaksiýalaryna ýetirýän täsiri.

Ý. Garajaýew.
Utgaşan kelleçanak — beýni şikesleriniň anyklaýyş we bejeriş aýratynlyklary.

J. Öwezowa.
Düwünçek ýitirmek sindromly zenanlaryň genital ýokançlarynyň düzüminde sitomegalowirusyň ýaýraňlygy.

H. Mätiýew.
Talyplaryň ruhy-ahlak medeniýetini kemala getirmek ülňüsi.

M. Atdaýewa.
Nesiminiň «Jan gelur» kasydasynyň pelsepewi mazmuny.

M. Kuliýewa.
Türkmen halk ertekileriniň milli öwüşginlerini terjimede bermegiň grammatiki usullary.

A. Begçiýew.
Türkmen diliniň sport leksikasynda köpmanylylyk.

A. Gurbanow, L. Gurbanowa, F. Nurgeldiýewa.
Iňlis dili sapaklarynda emeli gepleşik ýagdaýlaryny döretmegiň käbir meseleleri.

M. Halykberdiýewa.
Nakgaşçylyk sungatynda tebigatyň çeper çözgütleri.

A. Nuwwaýew.
Şekillendiriş sungaty bilen sportuň sazlaşygy.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy