Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


Mazmuny

N. Annamuhammedowa.
«Älem içre at gezer» we «Döwlet guşy» romanlarynda buşluk däbiniň çeper beýany.

A. Nurgeldiýewa, P. Halmyradow.
Haly daraklarynyň taýýarlanylyşy we özboluşly aýratynlyklary.

G. Maşadowa.
Gowaklar — balykçylaryň gadymy düşelgeleri.

Ý. Rejepow.
W. A. Uspenskiniň ikinji ekspedisiýasy: Balkan welaýatynyň aýdym-saz sungaty.

A. Pigamow.
Sinonim nazaryýetiniň grammatik we sintaktik görnüşleriniň aýratynlyklary.

G. Gündogdyýewa.
Türkmen we pars dillerinde düzüminde «bir» we «iki» sanlar bolan frazeologizmleriň many aýratynlyklary.

G. Durdymyradow.
Iňlis dilinde döredijilikli sözleýşi guramagyň ýörelgeleri.

A. Aýdogdyýew.
Kompozitor W. Ahmedowyň hor eserleriniň ýerine ýetiriliş aýratynlyklary.

G. Kulowa.
Türkmen telewideniýesinde sungatlaryň arabaglanyşygy.

A. Saparow.
Dzýudoçylaryň beden ölçegleriniň we gatnaşyklarynyň aýratynlyklary.

K. Hümmäýew, Ç. Ussaýew.
Kärhanada zähmeti guramak.

Ý. Nuryýew.
Grafologiýa we ýazuwy öwreniş ylymlarynyň kazyýet önümçiligindäki ähmiýeti.

G. Kutlyýew, G. Garryýew, G. Geldiýew.
Ykdysady maglumatlaryň korrelýasiýa seljermesini awtomatlaşdyrmak.

M. Hudaýberdiýew, K. Muhammetmyradow, K. Arazmedow.
Gidroizolýasiýa örtgisini taýýarlamagyň tehnologiýasy.

P. Orazow, G. Hojamyradow.
Wertikal diffuzordaky gaz akymynda owunjak gaty jisimleriň hereketi.

A. Rahmanow, S. Hojageldiýew.
Öllenýän gatlakly ýylylyk çalşyjylarda ýerli materiallary ulanmagyň tejribe barlaglary.

A. Ahmedow.
Naften uglewodorodlarynyň konsentratyny okislendirmek arkaly alnan kislotalaryň mass-spektrometrik derňewi.

I. Lurýewa, S. Esedulaýew.
Gazberijilik koeffsiýentine täsir edýän faktorlary jübüt korrelýasiýa usuly bilen seljermek.

H. Geldiýew, R. Nepesow.
Gazlift guýularynyň işini tapgyrlaýyn modelirlemek.

P. Hydyrow.
Akaroid sakyrtgalary: olaryň köpelişi we gowaça ýetirýän zyýany.

O. Allanazarowa, T. Saryýewa, L. Nazarowa.
Kiçi ýaşly çagalarda infeksion-toksiki şoguň kliniki-morfologik aýratynlyklary.

G. Ataýewa, G. Çaryýewa, O. Çaryýewa.
Türkmenistanda öndürilýän darynyň düzümi hem-de ekologiýa taýdan arassalygy.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy