Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #5, 2019 (.pdf)

Mazmuny

M. Halmyradow.
Sanly tehnologiýalaryň kazyýet ulgamyna ornaşdyrylyşy.

K. A. Hümmäýew.
Döwlet gullukçylarynyň zähmetini guramak.

D. Muradowa.
Türkmenistanyň taryhy sapaklarynda watançylyk terbiýesini bermekde çeper edebiýatyň ähmiýeti.

H. Mätiýew.
Şahsyýetiň ruhy-ahlak medeniýeti barada ylmy garaýyşlar.

G. Gündogdyýewa.
Türkmen we pars dillerinde adam häsiýetini aňladýan frazeologizmleriň deňeşdirme derňewi.

O. U. Muhammetgulyýewa.
Türkmen we iňlis dillerinde hereketiň tärini aňladýan işlikleriň many aýratynlyklary.

M. Amanow.
Talyplaryň daşary ýurt dillerini öwrenmegine höweslenme döretmegiň pedagogik esaslary.

Z. S. Gabibowa.
R. Allaýarowyň wiolonçel we simfonik orkestr üçin konsertiniň kompozisiýa aýratynlyklary.

A. Ataýewa.
Metal önümleriň taryhyndan.

M. R. Hommadowa.
XIX asyrda ahalteke atçylygy we onuň seýisçilik sungatyna täsiri.

Ý. E. Kakaýew, A. G. Geldimyradow.
Ýerasty saklawhanadaky gazyň möçberine baha bermek.

R. Esedulaýew, H. Geldiýew.
Deformirlenýän öýjükli gurşawda hakyky gazyň durnuksyz düzgünde süzülmeginiň differensial deňlemesi.

M. Hudaýberdiýew, H. Muhammedow, M. Annaorazowa.
Alternatiw energiýa çeşmelerini utgaşdyryp, tebigy serişdeleri rejeli peýdalanmagyň tehnologiýasy.

I. Ahmedow, O. Mämiýewa, O. Çowdyrowa.
Sebitiň logistik ulgamynda häzirki zaman maglumat tehnologiýalarynyň mümkinçiliklerini bahalandyrmak.

Ý. Çaryýew, K. Hojanepesow.
Gün fotoelektrik stansiýalarynyň parametrlerine howanyň we atmosfera şertleriniň täsirleri.

G. Mawyýew, D. G. Gadamow, L. B. Atamalowa, B. Garaýew.
Kükürt we kükürtli galyndylaryň ekologiýasy hem-de olary gaýtadan işläp, ýerlemegiň meseleleri.

S. Atdaýew.
Ýörite görnüşli köpölçegli Wolterra-Fredgolm integrofunksional deňlemeleri jemlenýän funksiýalaryň giňişliklerinde.

A. Hojaýew.
Türkmenistanyň ýertitremeleri üçin seýsmik intensiwlik milli şkalasy (enjamlarda alnan maglumatlara esaslanýan bölek).

E. O. Kokanowa.
Köpetdagda çekirtgeleriň beýiklik guşaklyklary boýunça ýaýraýşynyň aýratynlyklary.

M. Şükürowa.
Üzümden çakyr öndürýän zawodyň taşlandysyndan pektiniň alnyşy.

T. Garaýew.
Laringotraheal nagraly stenozlaryň kliniki-anatomik häsiýetlendirmesi.

S. Nuryýew, M. Aşyrowa, S. Hallyýewa.
Innowasiýa usulynda şypaly palçyklar bilen elektroforeziň geçirilişi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy