Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #4, 2019 (.pdf)

Mazmuny

T. Hapyzowa.
Mähestiniň rubagylarynda şahyrana däp we pelsepewi mazmun.

S. Mämmetnurow.
«Gorkut ata» şadessanynyň rus diline terjimesiniň taryhyndan.

A. Orazmämmedow.
Jemgyýetiň syýasy aňynyň kämilleşmeginde ideologiýanyň ähmiýeti.

A. Gurbanow, L. N. Gurbanowa.
Çagalar baglarynda iňlis dilini öwretmegiň innowasion usullary.

G. A. Gylyçmyradowa.
Daşary ýurt dili sapaklarynda pikirlenmäni ösdürmegiň usulyýeti.

M. Ataýewa.
Türkmen dilinde wagt aňladýan hallar we olaryň rus dilinde ekwiwalentli berlişi.

E. Bäşimowa.
Iňlis dilinde ýagdaý aňladýan baglaýjy işlikleri bolan sözlemleri türkmen diline terjime etmegiň aýratynlyklary.

J. A. Akmämmedowa.
Sebit maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň netijeliligine we peýdalylygyna baha bermegiň usulyýeti.

R. Ergeşewa.
Türkmen bagşyçylyk sungatynda ärsary ýolunyň gelip çykyşy.

N. S. Bäşimowa, M. Jumanazarow, N. Hoşwagtow.
Beýik ýüpek ýolunyň ugrundaky Amul çeşmelerde.

A. G. Hudaýgulyýew, M. K. Akmyradowa.
Eýýuby türkmen döwletiniň salgyt ýörelgeleri.

O. Saparmämmedowa.
Paryzdepeden tapylan antropologik tapyndylaryň häsiýetlendirilişi.

A. Nuryýew.
Gündogarşynas A. L. Kun we Hywa hanlarynyň arhiwi.

P. Garaýew. Türkmenistanyň häzirki zaman şäherleriniň kemala gelmeginiň metbugatdaky beýany.

M. A. Keýmirow, A. T. Hangeldiýew.
Koagulýant öndürmek üçin ýerli çig mallary ulanmagyň mümkinçilikleri.

A. A. Bazarow, P. T. Şöwkedow, S. N. Aleksanýan.
Türkmenistanyň kwars çägelerini baýlaşdyrmagyň toplumlaýyn usuly.

I.I. Lurýewa, S. Esedulaýew.
Gaz känleriniň ahyrky gazberijiligine dürli faktorlaryň edýän täsirleriniň derňewi.

T. Şekeralyýew, A. Aşyrow.
Oba hojalyk simmetrik däl agregatlaryň meýdandaky hereketini stabilizirlemegiň nazaryýeti.

A. Akmyradow, O. B. Ballyýewa.
Bathyzyň käbir efemeroidleriniň kökleriniň morfologik we anatomik aýratynlyklary.

A. A. Seýitmedowa, K. I. Ilmyradow, M. E. Azziýewa.
Türgenlerde ýüze çykýan ruhy-emosional ýagdaýlar we olaryň anyklanyş usullary.

M. Çaryýew, R. Hojiýew, B. Çaryýew.
Peşew daş keselli näsaglaryň saglygyny dikeltmekde «Ýyly suw» şypahanasynyň mineral suwuny ulanmak.

Ý. H. Işangulyýew.
Diabetiň II tipli görnüşinde näsaglaryň iriňli ýaralary Extracti Pegani Harmalae fuidum bilen bejerilenden öň hem-de soň sitokinleriň sekresiýasynyň ýagdaýy.

Ş. H. Berdiýewa, A. A. Orazgeldiýewa.
Göwreli zenanlaryň gipotenziw bejergisinde fetoplasentar ulgamyň endokrin işjeňliginiň görkezijileriniň ähmiýeti.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy