Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #2, 2019 (.pdf)

Mazmuny

A. Gylyjow.
Hormatly Prezidentimiziň «Mert ýigitler gaýrat üçin dogulýar» atly kitabynda taryhy şahsyýetler.

G. Gurbangeldiýew.
Hormatly Prezidentimiziň «Türkmenistan — Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi» atly kitabynda geografk atlar.

B. Akatow.
Seljuklar döwrüniň edebiýatynyň jemgyýetçilik esaslary.

L. Soýewa.
Türkmen dilinde gülçülik leksikasyna degişli sözleriň ýasalyşy.

M. A. Nurlyýewa.
Dilden terjimäni öwretmekde aradaşlykdan okatmak tehnologiýalarynyň ulanylyşy.

S. Mämmetnurow.
Türkmen bagşylarynyň döredijilik hazynasy Arminiý Wamberiniň ylmy işlerinde.

S. B. Wekilow, L. A. Aşyrowa.
Döwletiň durmuş wezipelerini ýerine ýetirmekde salgydyň ähmiýeti.

G. Sähedow, I. Meretnyýazow.
Çuňlaşdyrylan türgenleşikleriň tapgyrynda sport taýýarlygynyň ýola goýluşy.

R. Esedulaýew, B. M. Mämmedow.
Pes basyşly gaz ýataklaryny ulanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak.

Ş. Ç. Çaryýewa.
Böwrüdeşik basgançagynda ýüze çykarylan nebit-gazlylygyň stratigrafk taýdan ýerleşişi (Merkezi Türkmenistan).

M. Ş. Täşliýew, A. B. Atamyradow, T. S. Gluşkowa.
Türkmenistanyň ýura nebitgazly çökündileriniň emele gelmeginiň paleogeografki şertleri.

A. Garajaýew, G. Kutlyýew.
Hususy önümli deňlemelerde optimal dolandyrma meseleleri.

H. Geldiýew, P. Ataýew.
Üst relýefniň tekizligini ýokarlandyrmakda ultrasesiň täsirini zondly mikroskop arkaly öwrenmek.

Ç. Seýitnepesow, A. Hydyrow.
Mary şäherinde 3G öýjükli we CDMA-450 radiotelefon aragatnaşyk ulgamlarynyň radiosignallarynyň ýaýraýyş häsiýetnamalarynyň derňewleri.

Ö. Çowdyrow.
Ulgamlar taslananda dinamiki programmirleme usulynyň ulanylyşy.

R. A. Akmyradow. Atmosferadaky metanyň molekulalaryny zondirlemek üçin eksimer hem-de ýarymgeçiriji lazerli lidaryň optimizasiýasy.

G. Rejepow, H. Gulamow.
Suwy tygşytlaýjy tehnologiýalaryň esasynda ýokary ýygylykly toguň meýdanynda nah matany agartmagyň kämil usuly.

Ý. Öweznepesow.
Orta asyr gündogar inženerçiligini öwrenmegiň derwaýyslygy.

T. Annagulyýew, H. Hançaýew, G. Gelenowa.
Türkmen kölüniň başlangyç taryhy we deslapky ylmy barlaglary.

P. Hydyrow, G. Gurdowa.
Bugdaý meýdanlarynda duş gelýän mör-möjekleriň ekologiýa toparlary.

S. Toýlyýew, B. Kakabaýew, S. Pleskanowskaýa.
Autoagressiw endokarditi synag üçin modelirlemegiň meselesi boýunça.

Ý. H. Işangulyýew.
Ksenobiotik we endobiotik häsiýetli dermanlaryň iriňli ýaralar bejerilende sitokinleriň sekresiýasyna täsirleriniň aýratynlyklary.

A. M. Orazalyýewa, M. K. Annaberdiýewa, H. J. Jumaýew, N. S. Orakaýewa, O. G. Armedowa.
Çagalaryň üznüksiz kataral gingiwit keselinde agyz boşlugynyň mikrobiosenozynyň aýratynlyklary.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy