Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #1, 2019 (.pdf)

Mazmuny

T. Myradowa.
Orta asyr edebiýatyny öwrenmegiň meseleleri.

N. Annamuhammedowa.
Ynsanperwer ýörelgeleriň we milli däpleriň çeper beýany.

A. Rozyýewa.
Türkmen dilinde omonimdeş goşulmalar.

S. Maşaýewa.
Kino sungatynyň beýan ediş serişdeleri.

P. Halmyradow.
Şähryslamyň demir önümçiligi.

A. Begmyradowa.
Amyderýa suw söwda ýolundaky Hojaidat gala — Nawidah geçelgesi.

G. Hallyýew.
Durnukly ösüşiň maksatlaryna ýetmekde adyl kazyýetligiň orny we ony kämilleşdirmegiň ugurlary.

A. G. Saryýew.
Köpugurly sport desgalarynyň SWOT derňewi.

Ý. Kakaýew.
Nebitgaz pudagyndaky innowasion ösüş.

M. M. Babaýew, A. Aşyrow.
Tebigy gazdan harytlyk gazy öndürmegiň innowasion tehnologiýasy.

A. Ç. Saparowa.
Türkmenistanda tebigy gazy diwersifkasiýalaşdyrmagyň ykdysady taýdan ähmiýeti.

A. Töräýew, A. Atabaýew.
Elliptik deňlemeleriň ossillýasiýalanmagy üçin integral kriteriler barada.

S. Atdaýew.
Köpölçegli Wolterra-Fredgolm integral deňlemeleri integrirlenýän funksiýalaryň giňişliginde.

B. Atamanow, H. Hoşdurdyýew, L. Berkeliýewa.
Ýerli çig mallardan aýakgap kremini öndürmegiň innowasion tehnologiýasy.

A. Ataýew, K. Hojanepesow.
Ýylylyk turbalarynyň ok syzdyryjylygynyň derňewi.

M. A. Keýmirow, R. I. Kakabaýew.
Talabalaýyk agyz suwuny almak üçin döredilen süzgüçler.

A. Saparmyradow, Ý. Nazarow.
Radioaragatnaşykda päsgelçilikleriň döredilişiniň matematiki modeli we olaryň häsiýetnamalaryny hasaplamak.

A. Jumaýew, B. Babaýew.
Mary DES-Atamyrat-Andhoý ýokary naprýaženiýeli liniýanyň energiýa ýitgilerini azaltmagyň mümkinçilikleri.

O. W. Arzýamowa, N. G. Rahimowa, A. P. Çopanow.
Orta derejeli şorlaşan toprak şertlerinde inçe süýümli gowaçanyň suw kadasy.

G. Bazarowa, M. Bäşimowa.
Üznüksiz gülleýän meýdançany döretmek.

E. A. Ataýew.
Galoft ösümlikleriň botanika bagynda ösdürilip ýetişdirilişi.

Ç. Arazow, B. Sopyýew, M. Taýew.
Otbaş keseliniň presipitirleýji gan suwuklygyny taýýarlamagyň biotehnologiýasy.

N. Taganowa.
Türkmenistanyň ýaşaýjylarynda kelle beýnisiniň wertebrobazilýar ulgamyndaky insultlaryň geçiş aýratynlyklary.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy