Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


Mazmuny

T. Hommyýew.
Türkmen awçylygy boýunça taryhy-etnografk barlaglar.

A. Gurbandurdyýewa.
Zenan bezegleriniň gadymygözbaşlary (arheologiýa maglumatlarynyň esasynda).

H. Mätiýew.
Medeniýet, ahlak düşünjeleriniň häsiýetnamasy we gurluşy.

A. Jepbarowa.
Türkmenistanyň serhet goragynyň taryhy däpleri we adalgalary.

M. I. Gelenowa.
Türkmen we hytaý gyzlarynyň el hünärleriniň meňzeşlikleri we aýratynlyklary.

G. Mämetniýazowa.
Iňlis dili sapaklarynda sanly bilim gorlaryndan peýdalanmak.

G. Ataýewa.
Zähmeti goramagy guramagyň hukuk esaslarynyň ösüşi.

G. Wasowa.
Azyk bolçulygy durmuş-ykdysady ösüşiň kepilidir.

G. Akyniýazowa, G. Kerimow.
Türkmenistanyň ykdysady ösüşinde bank karzynyň makroykdysady ähmiýeti.

B. Pirjanow.
Giriş we hyzmat ediş talaplary erkin paýlanylan birkanally ulgama degişli bir mesele.

A. Daňatarow.
Oba hojalyk önümçiliginde serişdeleri tygşytlamagyň tehnologiýasy.

M. Hudaýberdiýew, H. Muhammedow, D. Rahyýew.
Obasenagat toplumynda ýer we suw serişdelerini netijeli peýdalanmagyň innowasiýa tehnologiýasy.

G. A. Hojamyradow.
Magistral suw geçiriji turbanyň deşilen ýerini basyş we akym mukdary boýunça kesgitlemek.

A. A. Bagşyýew, A. M. Ataýew.
Telekommunikasiýa enjamlary üçin ýerli sowatmak usulyny işläp düzmek.

H. Geldiýew, B. Mämetdurdyýew, A. Geldimyradow, R. Nepesow.
Guýularyň nasos-kompressor turbalarynyň içki diwaryna ingibitor örtügini çalmak üçin enjam.

K. D. Taimow.
Türkmenistanda antiklinal däl görnüşli nebit we gaz känlerini açmagyň geljegi.

I. Lurýewa, S. Esedulaýew.
Dolygatlakly känleriň ahyrky gazberijilik koeffsiýentini çaklamak.

A. Ýollybaýew, G. Mätiýewa.
Gündogar biotasynyň nahallarynyň ösüşine dökün düzgüniniň täsiri.

H. Muhammedow, B. A. Kakabaýewa.
Oba hojalyk mallarynyň öýken sowuklama kesellerine garşy täze derman serişdesi.

Ç. M. Nazarow, S. A. Pleskanowskaýa, A. ¬. Džunelow, T. M. Hmelewskaýa.
Bäş ýaşa çenli sagdyn çagalarda eritropoeziň aýratynlyklary.

A. A. Kokanow, S. A. Pleskanowskaýa, N. A. Spiridonowa, D. A. Kelehsaýewa, B. G. Daňatarow, I. F. Sýomina, N. Ý. Suprunenko.
Sagdyn adamlaryň ganynyň leýkositleriniň göçüjilik işjeňligine selmelegiň dermanlarynyň «in vitro» usulyndaky täsirleri.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy