Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #5, 2018 (.pdf)

Mazmuny

Z. Lalakowa.
Beýik Ýüpek ýoly: türkmen saz sungaty taryhy çeşmelerde.

G. Setdarowa.
Dehistanyň toponimik adynyň taryhyndan.

T. Ataýewa.
Türkmen halysy we onuň önümçiligi (XIX asyryň ahyry — XX asyryň başy).

S. Mämmetnurow.
Aşyk Aýdyň dünýä ylmynda.

M. P. Töräýewa.
Hormatly Prezidentimiziň eserleri kämil hünärmenleri taýýarlamakda gymmatly çeşme hökmünde.

M. Ý. Mämmedowa.
Hünäre gönükdirilen sözleýşi öwretmegiň häsiýetnamasy.

O. Hudaýberenowa.
Toý däp-dessurlary bilen baglanyşykly taýly ulanylýan sözler.

S. Altyýew.
Sport türgenleşiginde hereketli oýunlaryň aýratynlyklary.

A. T. Orazow.
Bürünç zamanynyň öý ojaklarynyň gurluşyk aýratynlyklary (Goňurdepe, Ajyguýy, Kelleli, Togalak ýadygärlikleriniň mysalynda).

G. M. Babaýew.
Ykdysady ösüşi üpjün etmekde maýa goýumlarynyň orny.

M. Annamyradowa.
Halkara tejribesinde düşewündi hasaba almak bilen bagly kabul edilen täze standartyň aýratynlyklary.

B. Pirnyýazow, O. Mämiýewa, M.Atabaýewa.
Üstaşyr geçiriji ulgamyň amal görkezijilerini kesgitlemek.

K. Hojanepesow.
Gün elementleriniň parametrlerine içki we daşky faktorlaryň täsirini matematiki modelirlemek.

N. B. Hojaberdiýew.
Şasenem süýji suw ýatagynyň hemişelik hereket edýän statik modelini gurmak.

D. Täjiýew.
Tebigy gazy kükürtden arassalamagyň aýratynlyklary.

U. H. Bebitow.
Anomal pes gatlak basyşly gaz guýularyny basmarlamagyň we özleşdirmegiň netijeliligini ýokarlandyrýan tehnologik çözgütler.

I.I. Petreçenko, A.B. Ezizowa, A.Ç. Geldiýew.
Merkezi Türkmenistanyň günortasynyň ýura we mel çökündileriniň önümliligi, gatlak basyşlarynyň we temperaturalarynyň täze empirik baglanyşyklary.

E. G. Amatowa.
Gyrymsy agaçlaryň bioekologik aýratynlyklary we olaryň ähmiýeti.

M. Sahatowa, O. Rahmanowa.
Merkezi Aziýa we Gündogar halklarynyň ulanýan bejerijilik häsiýetli ösümlikleri.

G. O. Orazow.
Mekgejöweniň pakgarçak keseli we oňa garşy göreş çäreleri.

E. O. Kokanowa.
Türkmenistanda gök we bakja ekinleriniň agrosenozlarynyň çekirtgeler toplumy.

A. A. Döwletgylyjow.
Çirkeýler maşgalasynyň bioekologiýasy we olara garşy göreş çäreleri.

O. S. Muhammetgulyýewa.
Garynjyklaryň irki oýanma ilkinji sindromynyň garynjykly aritmiýa bilen utgaşmagynda gelýän näsaglarda ýüregiň funksional ýagdaýynyň aýratynlyklary.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy