Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


«Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #3, 2018 (.pdf)

Mazmuny

T. Annagulyýew, G. Gelenowa, J. Saparmyradow.
Täze emeli ada: ilkinji ylmy barlaglar we netijeler.

O. Ç. Akmämmedowa.
Beýik ýüpek ýolunyň pedagogik nazaryýetiň kemala gelmegindäki orny.

M. Saparmyradowa.
Tüýdük sazlarynyň gurluş aýratynlyklary (Giriş bölekleriniň görnüşleri).

M. B. Agamyradowa.
Harby saz gurallarynyň taýýarlanylyşynda deriniň we hamyň ulanylyşy.

A. Saparmyradow, O. Jumaýewa.
Türkmen dutarynyň gurluşynyň we akustikasynyň matematiki esaslary (Dutaryň döreýşi, ýasalyşy we gurluşy).

N. Berdimyradowa.
Gadymy taryhly tanslar we olaryň medeni-dynç alyş çärelerinde orny.

Ü. Bäşimowa.
Türkmen diliniň syýahatçylyk leksikasy.

A. Babaýewa.
Milli mata önümleri we olardan taýýarlanylýan lybaslar.

B. Şamämmedowa.
Pessejikdepe we Çatalguýuk taryhy-arheologik ýadygärliklerindäki binalaryň umumylyklary hem-de aýratynlyklary.

B. G. Hojamgulyýew.
Döwlet gullugynyň bähbitlerine hyýanatçylyk edilmegi bilen bagly jenaýatlaryň hukuk seljermesi.

M. Kasymow.
Çapyksuwarlaryň taýýarlygyny kämilleşdirmegiň meseleleri.

Ş. Amangeldiýew.
Okuwçylaryň matematiki ukyplaryny ösdürmek.

J. Mämmedow, M. Annamyradow.
Demir ýol pudagynda innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmagyň meseleleri.

D. Ö. Ataýew.
Türkmen kölüni we Merkezi Garagumy ulag ýollary arkaly birleşdirmegiň amatly modeli.

J. A. Aşyrmuhammedowa, D. Ö. Ataýew.
Matlabda dinamiki programmalaşdyrma usuly esasynda ulag meselesini çözmek.

A. Hallyýew.
Pagta maşynlarynyň ulanylyş şertleriniň statistik häsiýetnamalaryny hasaplamagyň algoritmi we olaryň işiň görkezijilerine täsir ediş derejesi.

A. A. kulyýewa.
Köpölçegli Wolterra-Fredgolm görnüşli integrofunksional deňlemeler jemlenyän funksiýalaryň giňişliklerinde.

╠. └. Amanowa, W.W. Şepelewiç, └. ╠. Ataýew.
Kristallardaky fziki ululyklaryň tenzorlarynyň noldan tapawutly komponentlerini kegitlemekde akademik F.I. Fedorowyň kowariant usullaryny ulanmak.

R. Esedulaýew, B. Mämmedow, A. Mämmedowa.
Gaz kükürdini ulanmagyň ugurlary.

M. Gubyýewa.
Kükürdiň ýol bitumynyň häsiýetine täsirini derňemek.

A. I. Akmyradow, Ç. G. Mämmetgeldiýewa.
Üst-işjeň maddalaryň esasy görkezijilerine baha bermek.

G. Mämmedow, O. Aşyrowa, K. Gylyçmyradow.
Döredilen genotipleriň, sortlaryň, şekilleriň, ugurlaryň genetiki durnuklylygyna baha bermegiň çäkleri.

A.B. Çaryýew, R.R. Gadiýew, G.G. Goşaýew.
Dürli usullarda ösdürilip ýetişdirilende broýler jüýjeleriniň önümliliginiň hili.

Alymlyk derejelerini almak üçin taýýarlanylan dissertasiýalaryň esasy ylmy netijelerini beýan etmäge hödürlenilýän Türkmenistanda çap edilýän ylmy žurnallaryň we neşirleriň sanawy.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy