Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


« Türkmenistanda ylym we tehnika» žurnaly, #1, 2018 (.pdf)

Mazmuny

A. Gylyjow.
Türkmen edebiýatynda serdarlaryň keşbini döretmekde çeperçilik serişdeleriniň hyzmaty.

G. Myradowa.
Guş atlarynyň türki dillerdäki taýlary.

M.T. Sähetgeldiýewa.
Berhurdar Türkmeniň «Mahbubul-kulub» eserinde durnukly söz düzümleri.

M.P. Töräýewa.
Okuwçylarda iňlis diliniň sözleýiş endiklerini kemala getirmegiň pedagogik meseleleri.

A. Mämmetdurdyýew.
Tehniki ugurly ýokary okuw mekdeplerinde iňlis dilini öwretmegiň aýratynlyklary.

Ş. M. Orazmämmedowa.
Talyplarda ekologik başarnygy ösdürmegiň esaslary.

A. Annamuhammedowa.
Orta asyrlarda türkmenleriň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda we goşunda bedewiň orny.

T. Hommyýew.
Tazylary ýetişdirmegiň we awda ulanmagyň halk tejribeleri.

B. A. Hojagulyýewa.
Täze taryhy eýýamda ylym ulgamynda halkara hyzmatdaşlygynyň giňelmegi.

G. A. Muhammedowa.
Dirižýorlyk sungatynyň taryhy kökleri we şu güni.

Ý.P. Osipowa, M.H. Meredowa.
D. Nuryýewiň fortepiano eserleriniň aýratynlyklary.

A. Saparowa, A. Aýdogdyýew, G. Şükürowa.
Türkmenistanyň ykdysadyýetini ösdürmekde erkin ykdysady zolaklaryň ähmiýeti.

P.O. Orazow.
Maýa goýum taslamalarynyň netijeliliginiň görkezijilerini seljermegi kämilleşdirmek.

J. Alimow.
Markow funksionallarynyň bir meseläniň derňewinde ulanylyşy.

O. Mämiýewa.
Port ulgamyna geomaglumat tehnologiýalaryny ornaşdyrmagyň mümkinçilikleri.

A. Saparmyradow, B.A. Jumaýew.
Blohuň sferasy boýunça kubitiň hereketiniň interaktiw imitasion modeli.

M.G. Kelowa, A.A. Işangulyýew, B.Ý. Atamanow.
«Altyn asyr» Türkmen kölüniň «Akýaýla» suw howdanynyň zeýakaba şor suwlarynyň pasyllar boýunça himiki düzümi.

M. Öwezow.
Tebigy gazy C5-C7 gidrokarbonlaryndan arassalamagyň derwaýys meseleleri.

Ý.E. Kakaýew.
Kollektorlaryň birmeňzeş dälliginiň gaz känleriniň suwlulanmagynyň aýratynlyklaryna täsirini derňemek.

A. Mommadow.
Murgap oazisiniň gidrogeologik şertleriniň üýtgeýiş aýratynlyklary.

T. Garlyýew.
Mallaryň önümliligini artdyrmakda we kesellere garşy tebigy durnuklylygyny ýokarlandyrmakda döwrebap maldarçylyk toplumynyň ähmiýeti.

S. Toýlyýew.
Ýokanç endokarditiň hirurgik bejergisiniň aýratynlyklary.

S.A. Pleskanowskaýa, J.A. Sopyýew, T.M. Hmelewskaýa, H.K. Nunnaýew.
Türgenleriň T-immunitet ulgamynyň funksional işjeňligi.

E. Hudaýgulyýewa, A. Allaberdiýew, T. Taňryberdiýewa.
Metaboliki sindromyň anyklanylyşy we bejerilişi.


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy