Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


science_04_2009.pdf

MAZMUNY

 • Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyň umumy ýygnagynyň çözgüdi
 • Haitow M.Ö., Ýaýlymow S.A. Türkmenistanda ýerli ýerine ýetiriji häkimiýetiň konstitusion esaslary
 • Gurbangeldiýew D. Neşekeşlige garşy göreşmegiň jenaýat-hukuk çäreleri: daşary ýurtlaryň kanunçylyk tejribeleri
 • Gutlymyradowa N.T. Hazar deňziniň gündogar kenarynda ýaşaýan türkmenleriň VIII—XIX asyrlardaky awçylyk kärleri we ulaglary
 • Saparlyýewa A. Nebiti gaýtadan işleýän zawodlaryň önümleriniň özüne üşýän gymmatyny kesgitlemekligiň teoretiki nukdaýnazary
 • Akmämmedow O. Adalgaşynaslykdaky manydaşlyk we garşydaşlyk adysalary dogrusynda
 • Jumalyýewa O. Durmuşdan alnan çeper keşpler
 • Amanowa M.B. Türkmenistanyň ýabany towukşekillilerini (Galliformes) öpeltmek meselesini çözmekde käbir usuly çemeleşmeler
 • Saparmyradowa O.G., Annadurdyýew Ö.A., Akmyradowa M.H., Mämmedowa G.I., Guseýnowa Z.I. Öýkeniň dowamly obstruktiw keseliniň geçiş agyrlygyna görä ganyň okislenişiniň, aşgar — turşy gatnaşygynyň, bufer ulgamynyň ýagdaýy
 • Annanepesow S.M., Hojagulyýew M.I., Açyldurdyýew A., Çaryýew Ş.B. Gidrosefaliýanyň garyşyk görnüşlerinde hirurgiki bejerginiň netijeleriniň derňewi
 • Annamuhammedow T., Aşyrow H. Dowarlaryň babezioz we piroplazmoz kesellerinde diminazeniň hem-de azidiniň bejeriş netijeliligi
 • Rüstemow B.H., Hemraýew Ç. Hasaplamaga degişli flziki meseleleriň müşgillik derejelerini kesgitlemegiň usullary
 • Meredow A., Aýmämmedow R. Elektrik geçiriji ýollaryň elektrik ululyklaryny ölçemek üçin gurnama
 • Töräýew A., Esedullaýew R., Töräýew A.A. Predel gradiýentli käniň gaz-suw araçägindäki basyşyny kesgitlemek
 • Esedullaýew R., Annamuhammedow B., Akgaýew A. «Ulaldylan» guýy usulynda başlangyç gaz-suw sepgidiniň sudurynyň ýarsma koeffisiýentini hasaplamak

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy