Mazmuny

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2008

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
ArhiwTürkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2022

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2021

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2020

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2019

Türkmenistanda ylym we tehnika, #6, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #5, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #4, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #3, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #2, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika, #1, 2018

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2009

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 02/2008

Türkmenistanda ylym we tehnika 04/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 03/2007

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2003

Türkmenistanda ylym we tehnika" 11/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 12/2006

Türkmenistanda ylym we tehnika 01/2007


(science_01_2008.pdf)

MAZMUNY

 1. Garaşsyz baky Bitarap Türkmenistanyň Prezidenti, Halk Maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowa “Ylmyň gazananlaryny önümçilige ornaşdyrmak oba hojalyk ekinlerinden ýokary hasyl almagyň girewidir” atly ikinji ylmy maslahata gatnaşyjylardan minnetdarlyk namasy
 2. Mämmetguliýew Ç. Saglygy goraýyş ulgamyna maýa goýumlary we olaryň ykdysady ösüşe täsiri
 3. Annaýew A., Baýramowa O. Innowasiýa şertlerinde işgärleri dolandyrmak
 4. Ballyýewa O. Halkara Täjirçilik Arbitražynda jedellere seretmekde arbitraž ylalaşygynyň ähmiýeti
 5. Gaýybow B.N., Ýuwşanow A.K. Häziriki zaman şäher gurluşygynda seýsmiki durnuklylyk
 6. Nazarow A., Oçilow S., Safiullah S., Tokgaýew B. Suwuň elektrik geçirijiliginiň duzlulyga we temperature baglanyşyklaryny derňemegiň netijeleri
 7. Garlyýew Ýa. Araçäk gipertoniýaly zenanlarda kelle beýni gan hereketi
 8. Kuliýewa A.M., Daňatarowa B.R., Kurbanowa M.H., Atagaraýew M.A. Ýüzärlik (Peganum harmala L.) ösümligini akganatlylyara garşy ulanmak mümkinçiligi
 9. Şammakow S., Ataýew K., Gökbatyrowa O. Türkmenistanyň aýratyn goralýan tebigy ýerlerinde ýerde-suwda ýaşaýanlar we süýrenijiler
 10. Mämmedow G. Gowaçanyň seleksiýasynda genetikanyň orny
 11. Berdiýew A.Ýa., Dowletowa A.H., Mämmedowa G. Günorta-Günbatar Türkmenistanyň ýokary ýura we aşaky mel döwrüniň stratigrafiýasyna goşundy
 12. Amanowa O. XIX asyr nusgawy şahyrlarynyň (Mollanepes, Kemine, Seýdi, Zelili) eserlerindäki durnukly söz düzümleri hakynda
 13. Gajarow N. Garagoýunly we Akgoýunly döwletleri oguz türkmenleriniň nesilleri tarapyndan gurlan döwletlerdir
 14. Aşyrowa S. “Gorkut ata” dessanynda Gorkut atanyň keşbindäki millilik
 15. Nurmuhammedow A. Türkmen diliniň gysga E, Ä çekimlileri barada
 16. Halypalarymyzy gutlaýarys
 17. Internet ulgamlaryndan alnan gyzykly maglumatlar – Kofe baradaky hakykat

e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy