Mazmuny

Miras, #2, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #2, 2021 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, itşynaslaryna, olaryň janköýerlerine we mähriban halkyma

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna

Çeper elli halyçylarymyza, ýurdumyzyň ähli halkyna, türkmen halysynyň baýramy mynasybetli guralýan dabaraly çärelere hem-de Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine gatnaşyjylara

Garaşsyz, hemişelikBitarapTürkmenistanyň ähli halkyna

ÝahýaMahmutBin Jüneýit (SaudArabystanyPatyşalygy)
Aşgabat — dostlugyň we parahatçylygyň şäheri

A. Aşyrow (Türkmenistan)
Gaýry mähriban ýurt bolmaz

K. Janbekow (Türkmenistan)
Soltan Sanjar bilen Horezmşa Atsyzyň gatnaşyklary

G. Ylýasowa (Türkmenistan)
Ahalteke bedewi we Türkmen alabaýy — milli gymmatlyklarymyz

O. Gurbanow (Türkmenistan)
Mahmyt Şabesteri we Emir Temiriň ýazgylary (ýa-da Mahmyt Şabesteriniň hatyrasy)

T. Ataýewa (Türkmenistan)
Türkmenistanda haly önümçiliginiň taryhy kökleri

A. Baýryýewa (Türkmenistan)
Türki halklarynyň başgaplary

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (aprel—iýun)


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy