Mazmuny

Miras, #1, 2021

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #1, 2021 (.pdf)

Mazmuny

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna Täze ýyl gutlagy

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň enelerine, gelin-gyzlaryna

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ähli halkyna

Julio Bendezu-Sarmiento (Fransiýa)
Türkmenistanda we Aziýanyň beýleki sebitlerinde aty eldekileşdirmegiň taryhy (Miladydan öňki III müňýyllygyň ahyry — II müňýyllygyň başy)

H. Durdyýew (Türkmenistan)
Türkmen diliniň öwreniliş taryhyndan

O. Ekäýew (Türkmenistan)
Nowruz — tebigatyň, dost-doganlygyň baýramy

Ý. Orazgylyjow (Türkmenistan)
Beýik Ýüpekýoly: taryh we häzirki döwür

O. Goçowa (Türkmenistan)
Abu Aly ibn Sinanyň dil hakyndaky ylmy garaýyşlary

A. Petrosýan (Ermenistan)
Şygryýet serhetsizdir

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart)

«Miras» ylmy-köpçülikleýin žurnalynyň 2020-nji ýyldaky sanlarynyň mazmuny


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy