Mazmuny

Miras, #3, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #3, 2018 (.pdf)

Miras #3, 2018

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Amul — Hazar 2018» halkara awtoralli ýaryşynyň açylyş dabarasynda eden çykyşy (Türkmenabat şäheri, 2018-nji ýylyň 10-njy sentýabry).

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

A. Berdiýew, G. Ýagşymyradow (Türkmenistan)
Şähryslam — Beýik Ýüpek ýolunyň ugrundaky şäher.

G. Gelenowa (Türkmenistan)
Türkmenleriň ruhy dünýäsinde keramatly suwuň sarpasy.

B. Atanyýazow (Türkmenistan)
Elguş awçylygy — türkmeniň milli mirasydyr.

Beýik Ýüpek ýolunyň ugry boýunça geçirilen awtomobil ýaryşy özüniň baş maksadyna ýetdi.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (iýul-sentýabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy