Mazmuny

Miras, #2, 2018

Baş sahypaYlymlar akademiżasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat żaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» žurnaly, #2, 2018 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahata gatnaşyjylara.

E. Çaryýewa (Türkmenistan).
Lutfynyň döredijiligi türkmen diliniň gymmatly çeşmesidir.

A. Ihsanow (Russiýa Federasiýasy).
A. N. Samoýlowiçiň Sankt-Peterburgyň arhiwlerindäki materiallarynyň türkmeniň taryhyny we etnografiýasyny öwrenmekdäki ähmiýeti.

G. Hangeldiýewa (Türkmenistan).
Küştdepdiniň milli tans hökmünde kemala gelmeginiň gözbaşlary.

S. Saglam (Türkiýe Respublikasy).
Magtymgulynyň şygryýet dünýäsinde «Toprak» düşünjesi.

Garaşsyz, hemişelik BitarapTürkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (aprel-iýun).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy