Mazmuny

Miras, #2, 2017

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #2, 2017 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň atşynaslaryna, bedew janköýerlerine we mähriban halkyna.

Garaşsyz, Hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň ylmy jemgyýetçiligine hem-de «Berkarar döwletimiziň Bagtyýarlyk döwründe ylym, tehnika we innowasion tehnologiýalar» atly halkara ylmy maslahatyna gatnaşyjylara.

H. Ýusupow, D. Annaýew (Türkmenistan) — Meşhur alymlar hakynda söhbet.

A. Ýazberdiýew (Türkmenistan) — Anuştegin Garça — нorezm hökümdarlarynyň nesilbaşysydyr.

Ç. Sýaoszya (Hytaý Halk Respublikasy) — Türkmen halysy: halkyň taryhy, medeni we ruhy baýlygy.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (aprel—iýun).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy