Mazmuny

Miras, #1, 2017

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #1, 2017

Mazmuny

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň türkmen halkyna täze ýyl gutlagy.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň halkyna.

D. Kaýa (Türkiýe Respublikasy) — «Diýdim, diýdi» şygyr däbi bilen Mollanepesiň şygyrlarynyň baglanyşygy.

M. Annagulyýewa (Türkmenistan) — «Kitaby dädem Gorkut» şadessanynda watansöýüjilik terbiýesi.

R. Ilmämmedow (Türkmenistan) — Zamahşarynyň «Mukaddimetul-Edep» eserinde oguz diliniň aýratynlyklary we arhaik häsiýetli sözleriň derňewi.

Ý. Orazgylyjow (Türkmenistan) — Gündogarda «Galkynyş»: jemgyýetde ylma teşnelik, ýetilen sepgitler, taryhy ähmiýeti.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (ýanwar-mart).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy