Mazmuny

Miras, #3, 2016

Baş sahypaYlymlar akademiřasy
Döwürleýin ylmy neşirýatlar
Mazmuny
Baş sahypa  Bize hat řaz  Atgarma
RSS 
     

Döwlet ylmy-tehniki syýasaty
Ylmy dolandyrmak we ylmy-barlag işleri guramak
Maglumat
Taslamalar

Peýdaly baglanyşyklar
Merkezi ylmy kitaphanasy
Arhiw
«Miras» ×urnaly, #3, 2016 (.pdf)

Mazmuny

Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkmenistanyň mekdep okuwçylaryna, talyp ýaşlaryna, mugallymlaryna we bilim işgärlerine.

J. Juraýew (Özbegistan Respublikasy).
Komýobyň eserleri — türki halklarynyň taryhyny öwrenmegiň möhüm çeşmeleridir.

P. Allagulow (Türkmenistan).
Ylym we fotografiýa: özara bähbitli arabaglanyşyk.

O. Babakow,O.Saparmämmedowa (Türkmenistan).
Soltangaladan we sahabalaryň ýadygärlikler toplumundan alnan kraniologik tapyndylaryň häsiýetlendirilişi.

B. Ýüjel (Türkiýe Respublikasy).
Babyryň «Diwanyndaky» mesnewiler.

G. Nepesow.G.Kakaýewa (Türkmenistan).
Külalçylyk sungaty — medeni mirasymyzyň bir bölegidir.

S. Ataýew, M. Babaýewa (Türkmenistan).
Timarlanmak bilen baglanyşykly däp-dessurlar.

Garaşsyz Türkmenistanyň jemgyýetçilik, ylmy we medeni durmuşynyň wakalaryna syn (iýul-sentýabr).


e-mail: ast.info@science.gov.tm © 2003-2022, Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasy